ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 17:10
މާލިކް އަބޫ ލަޠީފާ - ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ޓީޗަރެއް
ފަލަސްޠީން - އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
އުސްތާޒު މާލިކުގެ "އަލުވި ނަގޫރޯޅި": ޣައްޒާގެ ޅަ ސިކުނޑިތައް ގަތުލުއާންމާ ދުރަށް!
 
މާލިކުގެ ގެދޮރު ގެއްލި، ޓެންޓުގައި ދިރިއުޅެން މަޖުބޫރުވެފައި ވާއިރު، އޭނާ ދަނީ ތެއްލި އަލުވީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން
 
"އަލުވި ނަގޫރޯޅި" ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ، މާލިކް ދިރިއުޅޭ ޓެންޓު ކައިރީގައި އޭނާ ހުޅުވި ކަޑައެއްގައި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ޤައުމުގެ ގޮތުގައި އޮތް އެމެރިކާއާއި، އެމެރިކާގެ އެކުވެރި ޤައުމުތަކުން ޖަހާދީފައިވާ އައްޑަނަތަކުގެ ނިވަލުގައި އޮވެގެން ނިރުބަވެރި އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމަށް 4 މަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް، އެކަން ނުހުއްޓުވުނު ތަނުގައި މަޑުޖައްސާލަން ވެސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢަށް ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތެވެ. 2.3 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިން ތާއަބަދު ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ބޮމާއި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. އެންމެންހެން ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ދިރިއުޅެމުންދާ ރަފަޙް ސަރަހައްދަށްވެސް އިޒްރޭލުން މިހާރު ދަނީ ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.

ރަފަޙްގައި އޮތީ ދިރިއުޅުމެކޭ ބުނެވޭނެ ހަމަ އެއް ގޮތެއްވެސް ނެތެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަނޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. ކަރަންޓެއް އަދި ފެނެއް ވެސް ނެތެވެ. އެވަރުން ނުވެގެން ޢުދުވާނީ ހަމަލާތައްވެސް ދެނީއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ތަކުލީފަކާއި ވޭނެއް ތަޙައްމަލުކުރަމުން ދަނީ ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިންނެވެ. ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ އިތުރަށް ނަފްސާނީގޮތުން އެކުދިންނަށް ކުރާ އަސަރުތައް އަހަރެމެންނަށް އިޙްސާސްކުރަން ވެސް ނޭނގޭނެއެވެ. އެ ހާސްކަމާއި، މާޔޫސްކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެކުދިންނަށް ކުރެވޭނެ މާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ނެތެވެ.

ކޮންމެފަދަ ހާލެއްގައި ދިރިއުޅެން ޖެހުނުނަމަވެސް، ބައެއް މީހުންނަކީ ގަދަ ހިތްވަރާއެކު އަނެކާގެ ހަޔާތަށް ވެސް އުޖާލާކަން ގެނެސްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ. އެފަދަ އެކަކީ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ޓީޗަރު، މާލިކު އަބޫ ލަޠީފާއެވެ. ރަފަޙްގައި އޭނާ ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ޓެންޓަށް އައުމަށް ކުޑަކުދިންނަށް އޭނާ ދަޢުވަތު ދެއެވެ. އަލުވި ކޮށައި، ތެއްލުމުގެ މަސައްކަތުގައި މާލިކަށް އަތްގާތްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކުދިން ހޭދަކުރަނީ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެކެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް ވިއަސް ދުރުވެވެއެވެ.

ޣައްޒާގެ ޚާން ޔޫނިސްގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މާލިކުގެ ގެދޮރު ގެއްލި، ޓެންޓުގައި ދިރިއުޅެން މަޖުބޫރުވެފައި ވާއިރު، އޭނާ ދަނީ ތެއްލި އަލުވި ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. "ޓޯނޭޑޯ ޕޮޓޭޓޯޒް" (ނުވަތަ "އަލުވި ނަގޫރޯޅި") ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ، މާލިކް ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ޓެންޓާ ޖެހިގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޭނާ ހުޅުވި ކުޑަކުޑަ ކަޑައެއްގައެވެ.

ގެދޮރު ގެއްލި، ރަފަޙަށް ބަދަލުވި ހިސާބުން އަހަންނަށް މި ފާހަގަވަނީ ކުދިން އަބަދުވެސް ބިރުން ތިބޭކަން. އެހެންވެ، ފުރަތަމަ އަމާޒަކަށްވީ ވީ، މި ކަޑަ ހެދުން... އެއީ މި ކަންތައްގަނޑާ ކުދިން ދުރުކޮށްލަންވެގެން. މީ އަހަރެމެން ތަޖުރިބާކުރި އެންމެ ނާމާން ހަނގުރާމަ. މި ކަންތައްގަނޑުގެ ތެރޭގަ ގިނަ ކުދިންތަކެއް، އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުވެސް އެ އުޅެނީ އަވަދިނެތި، މި ކަޑަ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތުގަ. ﷲއަށް ޙަމްދުހުރި. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެކުދިންގެ ހިތްތަކުން ބިރުވެރިކަން ފިލުވާލެވޭ އެބަ. މި ސަރަހައްދުގަ ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ގެދޮރު ގެއްލިފަ ތިބި ކުދިންވެސް އެބަ އާދޭ މި ޗިޕްސް ގަންނަން، ބާޒާރުން ގަންނަން ލިބޭ ޗިޕްސްގެ ބަދަލުގަ. އެކުދިން ތިބެނީ އުފަލުން. މިތާ ކައިރީގަ ހިނގާލަ ހިނގާލާ އުޅެފަ، މިކޮޅަށް އައިސް މި ސާމާނުތައް ގަނެގެން ދާނީ.
މާލިކް އަބޫ ލަޠީފާ؛ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ޓީޗަރެއް

ތެއްލި އަލުވި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގައި މާލިކަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއް ލިބެނީ އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ ފަރާތުންނެވެ. ވިޔަފާރީގެ މަގުސަދަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް މާލީގޮތުން ބޮޑު މަންފާއެއް ހޯދުމެއް ނޫނެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ކުދިންގެ އާއިލާއާ ގާތްތިމާގެ މީހުން ވަނީ މަރުވެގޮސްފަ. ފައިސާ ފޮއްޗެއްވެސް ނެތް ކުދިން އެބައުޅޭ. އެކުދިން މިތަނަށް އައިސް ހަމަ ހިލޭ ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ގެންދާނީ. ފުރަތަމަ މަގުސަދަކީ މާލީ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދުމެއް ނޫން. އެކަމަކު، ކުދިންނަށް ކުރާނެ ކަމެއް ދީފަ ބޭތިއްބުމާ، އަދުގެ މި ހިތްދަތިކަމުގެ ތެރޭގަ ވެސް އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލެވޭނެ ގޮތް ހެދުން ބޭނުމަކަށްވީ.
މާލިކް އަބޫ ލަޠީފާ؛ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ޓީޗަރެއް

މާލިކް އެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ، ޣައްޒާގެ އަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ކުރަން މާ ފަސޭހަ މަސައްކަތެއް ވެސް ނޫނެވެ. ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރުގެ މާތް ސިފަތައް ނެތް މީހަކަށް ނުކުރެވޭވަރުގެ މަސައްކަތެކެވެ.

ކަލޭމެންނަށްވެސް އެނގޭނެހެން، ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި، ތަކެތި ލިބުން ދަތިވުމާ އަގު ބޮޑުކަމުން. ޗިޕްސް ތެއްލަން މީގެ ކުރިން ބޭނުންކުރި ތެލެއްވެސް ނުލިބޭ. ކައްކާ ގޭހެއް ނުލިބޭ. އެހެންވެ، ދަރުޖެއްސުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް އަހަރެމެންނަކަށް. ލޮނު ލިބުން ދަތިވުމާ، ހިމަ ދަނޑިކޮޅުތައް ލިބުން ދަތިވެގެން ވެސް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވޭ. ދެން މިތާ އަބަދު މި އޮންނަނީ ވިއްސާރަވެ، މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތް ނުވެފަ.
މާލިކް އަބޫ ލަޠީފާ؛ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ޓީޗަރެއް

މާލިކްގެ ކަސްޓަމަރުން، އޭނާގެ ޚިދުމަތް ބަލައިގަންނަނީ އުފަލާއެކުގައެވެ. ލިބޭ މިންވަރަށް ޝުކުރުކުރުމުގައި ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިން އެ ދަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް މިސާލު ދައްކަމުންނެވެ.

އަހަރެމެން މި ގަންނަން މިއައީ ބާޒާރުން ލިބޭ ޗިޕްސްގެ ބަދަލުގަ. އެ ޗިޕްސް ނުވެސް ލިބޭ، ލިބެންޏާ ލިބެނީވެސް އެހާ ބޮޑު އަގުގަ. އެހެންވެ މި ތަނަށް މި އައީ، ހެޔޮ އަގެއްގަ ގަންނަން. މި ކައިގެން ވިއަސް ކުދިވެރިންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިދެވޭތޯ...
ޢަބްދުﷲ އަބޫ ޒައިދު؛ ޗިޕްސް ގަންނަން ގޮސް ހުރި މީހެއް

ނިރުބަވެރި އިޒްރޭލުގެ ގަތުލުއާންމުގައި މަރުވި ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންގެ ޢަދަދު 29000އާ ގާތްކުރާއިރު، ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިންގެ ކިބައިން ފެންނަ އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަމަކީ ތަޢުރީފު ޙައްޤު ކަމެކެވެ. އިންސާނަކަށް ވީތީ ލިބިދޭ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން މަޙުރޫމުކޮށްފައިވާ ހާލުގައިވެސް ޣައްޒާގައި ފަސްޖެހި ބިއްޖެހިފައި އިން މީހަކު ނެތެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ޣައްޒާގެ ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ސާބިތުކަމަކީ ޣައްޒާގެ ކުރިމަގު އާރާސްތުކުރުމަށް ލިބޭ އިތުރު ހިތްވަރަކަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް