ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އަހަރެން، އެފްއޭއެމާއި ކުޅުންތެރިންނެއް ނޫން: ސްޓެވާޓް
7 އަހަރު ކުރިން
ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ކިރިގިސްތާނަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ހަޒާޑް ގަތުމަށް މެޑްރިޑުން 100 މިލިއަން ޕައުންޑް ޚަރަދު ނުކޮށްފާނެ: ކަލްޑެރޮން
7 އަހަރު ކުރިން
ވޯލްކަޕަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ޤައުމަކީ ބްރެޒިލް
7 އަހަރު ކުރިން
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްރެންޑްލީ: ފްރާންސްގެ މައްޗަށް ސްޕެއިން ކުރިހޯދުން
7 އަހަރު ކުރިން
ފަހު ހާފްގެ ލަނޑުތަކުން ރާއްޖެ މައްޗަށް ފަލަސްތީނުން ކުރި ހޯދައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ބޮލީވިއާ އަތުން ބަލިވެ އާޖެންޓީނާއަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް
7 އަހަރު ކުރިން
ބޭނުންވަނީ މޮޅު ކުޅުމަކާ އެކު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް: ސްޓެވާޓް
7 އަހަރު ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ކެނދިކުޅުދޫ އަދި ޅޮހި އެއްވަރުވިއިރު، ފިނޭ އަދި ނޮޅިވަރަންފަރުވެސް އެއްވަރުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ހަޒާޑް ހޯދުމަށް ރެއާލް އިން މަޝްވަރާތަކަށް ދޮރު ހުޅުވާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ލުކާކޫއަށް އަނެއްކާވެސް އެވަޓަން އިން އާ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ހަމޭސްގެ ސޮއި ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ލިވަޕޫލްވެސް ބައިވެރިވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ފަސް ކުޅުންތެރިޔަކު ބާކީކޮށް ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑު އެކުލަވާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ތިން މެޗުން ވެސް ބަލިވެ ރާއްޖެ ވޮލީ މުބާރާތާ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޔޫވީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ނެރެދިން ކޯޗު އަލުން އެޓީމާ ގުޅިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
އައިއެފްސީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދެވަނަ ފަހަރަށް ދަ ގޭންގުން ހޯދައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އޮސްޓްރެލީއާގެ ތަރިންގެ ޓީމަކުން ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ލިންގާޑްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ވާހަކަތައް ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
މިއާމީ އޯޕެންގައި ފެޑެރާގެ އެނބުރި އައުން ރަނގަޅުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ފަލަސްތީން މެޗަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ލައިޓްތައް މަރާމާތުކޮށް އަލިގަދަކޮށްލަނީ
7 އަހަރު ކުރިން