މަސީހުގެ ރިޔާސަތުގައި ދެންވެސް ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިޔަކަ ނުދޭނަން: އިދިކޮޅު މެމްބަރުން
6 އަހަރު ކުރިން
މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ގުރޫޕަކުން ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމް ކޮށްލި
6 އަހަރު ކުރިން
ފާރިސް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަކީ ކަރެކްޝަނާ ބެހޭ ކަމެއް: ޕީޖީ
6 އަހަރު ކުރިން
ވިލާއިން ދައްކަން ޖެހުނު 18 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދާމާއަށް ތާވަލު ކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
އިނގިރޭސި ސަފީރު ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވެވޭނެ ވަސީލަތަށް އެދެމުންދަނިކޮށް ފާރިސްގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ފާހާނާއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އަންހެނަކަަށް ސިޔާސީ އަދި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ މަގާމެއް ވެސް އަދާކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ބާރުގަދަ ދަލީލުތައް ދީނުގައި އެބަހުރި: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން
6 އަހަރު ކުރިން
މިއަދުވެސް މަގުމަތީގައި އިހުތިޖާޖް ކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު އޮފިސަރަކު މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ތެރޭގައި 426 މައްސަލަ އޭސީސީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތް: 9 ރަށެއްގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މާދަމާވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް، އެޖެންޑާގައި އޮތީ ވަޒީރާ ސުވާލު ކުރުން އެކަނި!
6 އަހަރު ކުރިން
ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މަޖިލިހަށް ފާރިސް ހާޒިރު ނުކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުން: ވަކީލް
6 އަހަރު ކުރިން
ގޮތްދޫކުރައްވަން މަސީހު ބޭނުމެއްނުވި، އެއިންނަވަނީ ވަށައިގެން ސިފައިން އަތުރައިގެން: އިބޫ
6 އަހަރު ކުރިން
އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފާރިސް މައުމޫނުގެ ޝަރީއަތް ފަސްކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
އަންނަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފިޔާޒަށް ހުކުމް ކުރުމަށް ނިންމައިފި
6 އަހަރު ކުރިން