މާރާމާރީތަކާ ސިޔާސީ މީހުންނާ ގުޅުމެއް ވޭތޯ މިދަނީ ބަލަމުން:ހޯމް މިނިސްޓަރ
6 އަހަރު ކުރިން
މަޖިލީހުގެ ފާހާނައެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު ސީސީޓީވީ ކެމެރާތައް ހުރީ ނިއްވާލާފައި!
6 އަހަރު ކުރިން
މާލޭގައި ހިނގާ ދިޔަ މަރުގެ ހާދިސާތަކާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ވިހި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވޭ
6 އަހަރު ކުރިން
ތީމުގޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައިގައި އޭސީސީން ރައީސް މައުމޫނުގެ ބަޔާން ނަގަައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކުރި މައްސަލަ މުރާޖައާ ކުރުމަށް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ހައްޔަރު ކުރެވޭ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މެމްބަރު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ޕްރީ އޯޑަރގެ ނަމުގައި ހިންގި ޕޭޖް މައްސަލައިގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި!
6 އަހަރު ކުރިން
ޝާހިދާއި އަސްލަމް އަދި އަލީ ހުސައިން ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
އިއްސެގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ފޮނަދޫގައި މަރާލި ބިދޭސީ މީހާގެ މައްސަލައިގައި އަށް ބިދޭސީއެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި!
6 އަހަރު ކުރިން
އަދީބުގެ މައްޗަށް އިތުރު ނުވަ ދައުވާ، ޒިޔަތުގެ މައްޗަށް އިތުރު 25 ދައުވާ އުފުލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހަތް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ސައުދުއާއި ހަނީފްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އިމްރާނަށް މިހާރު އިނާޔަތްތައް ލިބޭނެ، އަދިވެސް އޮންނެވީ އާދައިގެ ގޮޅިއެއްގައި: ކަރެކްޝަން
6 އަހަރު ކުރިން
މިއަހަރުގެ އަމީރުލް ހައްޖަކަށް މިނިސްޓަރު ސައީދު
6 އަހަރު ކުރިން
ސުމައިދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް ދޭ: އެމްއެންޑީއެފް
6 އަހަރު ކުރިން
އަނަސް މަރާލި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން
6 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތް މިއަދުވެސް ބާއްވާނީ ސިއްރުކޮށްގެން!
6 އަހަރު ކުރިން
ހިންނަވަރަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
މާރާމާރީއާއި ހުޅުޖެހުމުގެ ތުހުމަތު "ގަޓު" ޝައިނީ، ރައީސް މައުމޫނަށް ކުރައްވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން