ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:04
ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް ހަމަޖެއްސި ކަމުގެ ފަތްކޮޅު ނިމާލާ ހަވާލު ކުރަނީ
ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް ހަމަޖެއްސި ކަމުގެ ފަތްކޮޅު ނިމާލާ ހަވާލު ކުރަނީ
ނިމާލު އަވަހާރަވުން
ސިވިލްކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ނިމާލް ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެ
 
ނިމާލު އަވާހަރަވީ ގޭސްޓްރިކް ވެގެން ކުއްލިގޮތަކަށް

ސިވިލްކޯޓްގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިމާލު ޖުނައިދު ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަ ވެއްޖެއެވެ.

ނިމާލު އަވަހާރަވީ ރޭ ދަންވަރު 12 ޖަހާކަށް ހާއިރުއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިމާލު އަވަހާރަވީ ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅަށްފަހު، ކުއްލި އަކަށް ގޭސްޓްރިކް ވެގެންނެވެ.

އޭގެ ފަހުން ނޭވާ ހާސްވެ ކުއްލިއަކަށް ވިންދު ހުއްޓުމުން ފަރުވާއަށް ވަގުތުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް އަވަހާރަވެފައިވާ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ގއ.މާމެންދޫ އަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިމާލު އަވަހާރަވީއިރު ޢުމުރުފުޅަކީ 36 އަހަރެވެ.

އޭނާގެ ކަށުނަމާދު އޮންނާނީ ހުޅުމާލެ ސަހަރާ މިސްކިތް (މަސްޖިދު ޒައިދު ބިން ޘާބިތު) ގައި ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
5%
5%
82%
9%
0%
0%
ކޮމެންޓް