ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 20:10
1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބިމަށްވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެ
1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބިމަށްވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެ
ވަން އޮންލައިން
ބޯހިޔާވަހިކަން
1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ބިމަށާއި ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ - އަކްރަމް
 
ބިމާއި ފްލެޓް ދޭނީ އުތުރު ތިލަފަޅުންނާއި ހުޅުމާލެއިން
 
ސިނަމާލެ ފްލެޓްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެ
 
1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބިމާއި ފްލެޓް ލިބުމުން އެޕާޓްމަންޓް ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ

ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ދީފައިވާ 1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓުގެ ބަދަލުގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ދޫކުރާ ބިން އަދި ފްލެޓްތަކަށް އެފަރާތްތަކަށް ލެވޭނެކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއާ ގުޅޭގޮތުން ވަހަކަދައްކަވަމުން އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، 1 ރޫމްގެ ފުލެޓްތަކާއި، ކުރިން ފުލެޓް ލިިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލެޓް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، އުތުރު ތިލަފަޅާއި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އަޅަމުންދާ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަރަށް ކުރިން ދީފައި ހުރި ކުދި ފްލެޓްތަކާއި، ސިނަމާލެ ފްލެޓްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް މި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 1 ރޫމް ފުލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިމަށްވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެސްއޯއީތަކުން ދީފައިވާ 1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓްތަކާއި ހުޅުމާލޭގައި އެންމެ ފުރަތަަމަ އިމާރާތްކުރި 1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑަށް ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމަށް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގަ ދީފަވާ 1 ރޫމް ފުލެޓްތަކާ އެސްއޯއީތަކުން ހަދާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގަ ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ. އެއީ 1 ރޫމް ފްލެޓަށްވެފަ އިތުރު ފުރުސަތެއް ނެތުމުން. އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާލިއިރު އޮންނާނެ އެވާހަކަވެސް ބުނެފަ. 1 ރޫމް ފުލެޓް މީހުންނަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކުރިމަތިލެވޭނެ. މިހާރު ހުޅުވާލާފަވާ މުއްދަތުގަ ކުރިމަތިލެވޭނެ. މިރޭ އިތުރަށް އެ ތަފްސީލު ގެޒެޓްކޮށްދޭނަން.
އަކްރަމް

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ހިޔާ ފްލެޓަކީ ވެސް ކުދި އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ކަމުން، ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"ބިންވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއި، "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ފްލެޓް ދޫކުރުމާގުޅޭ އިއުލާނުގައި, ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ޝަތުރުތަކުގެ ތެރޭގައި ބުނެފައިވަނީ މާލޭ ސަރަހައްދުން 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް، ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް، ނުވަތަ ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް، ނުވަތަ ރޯހައުސްއެއް، ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާނަމަ، އެފަދައިން އޮތް ތަނެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއްގެ ދަށުން އެއްވެސް ރަށެއްގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް، ނުވަތަ ރޯހައުސްއެއް، ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް އެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާނަމަ، ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަގު އަދާކުރާގޮތަށް އެފަދަ ތަނެއް ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާނަމަ، އެފަދަ ތަނެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
44%
0%
0%
11%
0%
44%
ކޮމެންޓް
6 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 09:45
އިސްމާއިލް އަހުމަދު
ކޮންއިރަކުންތޯ ފުލެޓްތަކުގެ ގުރުލުމާ ހަވާލުކުރުންއޮތީ، އަދި އެބުނާ ފުލެޓްތަށް ނިމިއްޖެތޯ، ކޮންއިރަކުންތޯ ނިންމަނީ.