ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރާ ނަމަ އާ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ޖެހިދާނެ: އެމެރިކާ
7 އަހަރު ކުރިން
މިދިޔަ އަހަރު މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރި މިންވަރު ދަށް: އެމްނެސްޓީ
7 އަހަރު ކުރިން
ބެރިއަރ ރީފްގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މުރަކަ ހުދުވެއްޖެ:ސައިސްވެރިން
7 އަހަރު ކުރިން
ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ މިނިވަންވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ކަޝްމީރުގެ އިންޑިއާ ފަޅީގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހަ މަރު
7 އަހަރު ކުރިން
ސްވިޑަން އަށް ދިން ހަަމަލާ ދިން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާއަކީ ޑީޕޯޓްކުރެވުމުގެ މަރުހަލާގައި ހުރި މީހެއް: ފުލުހުން
7 އަހަރު ކުރިން
ފައްޅިތަކަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު މިސްރުގައި ތިން މަސްދުވަހަށް ކުއްލި ހާލަތު
7 އަހަރު ކުރިން
ބައްޝާރުލް އަސަދަށް އެމެރިކާގެ ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ އިންޒާރެއް
7 އަހަރު ކުރިން
ސީރިޔާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ރަޝިއާ: އިނގިރޭސިވިލާތް
7 އަހަރު ކުރިން
މިސްރުގައި ކްރިސްޓިއަން ފައްޅިއެއްގައި ދިން ހަމަލާއެއްގައި 13 މީހުން މަރުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
އެމެރިކާގެ މަނަވަރުތައް ދެކޮރެއާ ގުޅޭ ސަރަހައްދަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ވެނުޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް މަގުމައްޗަށް
7 އަހަރު ކުރިން
އިރާގު ސަރުކާރުން އައިއެސްގެ 100 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ސްވީޑެންގައި ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
މިއަހަރު ރައީސްް ޓްރަމްޕް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ: ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް
7 އަހަރު ކުރިން
ކެމިކަލް ހަމަލާގެ ރައްދުގައި އެމެރިކާއިން ސީރިޔާ އަށް މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފި
7 އަހަރު ކުރިން
ސީރިއާގެ އަސްކަރީ ވައިގެ މަރުކަޒަކަށް އެމެރިކާ އިން ހަމަލާދީފި
7 އަހަރު ކުރިން
ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ނުކުރާނަން އަދި ނުވެސް ކުރާނެ: ސީރިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު
7 އަހަރު ކުރިން
ޗައިނާގެ ރައީސް އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންފި
7 އަހަރު ކުރިން
އައިސިސް އިން ސީރިޔާގައި 33 މީހުން ގަތުލުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން