ދުނިޔެ
ދެން މަސައްކަތް ކުރާނީ އެމެރިކާއާއި ދެކޮޅަށް: ތާލިބާން
5 އަހަރު ކުރިން
ހާޝުގްޖީ މަރާލުމުގެ ކުރިން އަދި ފަހުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ އޯޑިއޯ ލީކުކޮށްލައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ލަންކާގެ ދައުލަތުގެ ޓީވީ، ސިރިސޭނާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދަވައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ޖޯން ބޯލްޓަން މަގާމުން ވަކިކޮށްފިން: ޓްރަޕްމް
5 އަހަރު ކުރިން
ޔޫރަޕްގެ ސްޕޭސް އެޖެންސީއިން އެމަޒޮންގެ އެއަރ ޕޮލިއުޝަން ރިކޯޑްކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ތޯލިބާންއާއިއެކު ސުލްހަވެރިކަމުގެ މަޝްވަރާ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ
5 އަހަރު ކުރިން
ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ލަންކާގެ ޓީމްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ޕާކިސްތާނަށް ދާން ދެކޮޅު
5 އަހަރު ކުރިން
އިޒްރޭލުގެ ޑްރޯނަކަށް ހަމަލާދީ ވައްޓާލައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ޗެރިޓީ ބޯޓަކުން އެފްރިކާގެ 50 ހިޖުރަވެރިން ސަލާމަތްކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ހަޒްބުއްލާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ އޮފިޝަލެއް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
5 އަހަރު ކުރިން
ފްރާންސްގެ ހީޓްވޭވް ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1435 އަށް
5 އަހަރު ކުރިން
ޗައިނާ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހޮންކޮންގެ ރައްޔިތުން ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕަށް ގޮވާލައިފި
5 އަހަރު ކުރިން