މޫސަލް މިނިވަންވުމުން ބޮޑުވަޒީރު އަބާދީ އެ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި
7 އަހަރު ކުރިން
ވެނިޒުއޭލާގެ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއަށް 100 ދުވަސް!
7 އަހަރު ކުރިން
މޫސަލް މިނިވަންވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ޖަރުމަނުގެ ހެމްބާގްގައި ޖީ20 ސަމިޓް ނިމުނަސް މުޒާހަރާ އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި
7 އަހަރު ކުރިން
ގަަތަރުގެ ޗެރިޓީތަކާއި އދ ގެ ބައެއް އެޖެންސީތައް 8.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ލިއޮޕޮލްޑޯ ލޯޕެޒް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރި ކުރުމަށް ރައީސް މަޑޫރޯ ތައުރީފު ކުރައްވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ގަތަރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް އިނގިރޭސި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ގޮވާލައްވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޖީ20 ސަމިޓް: ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ގޮނޑިކޮޅުގައި އަންހެން ދަރިކަނބަލުން އިށީންނަވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޖީ 20 ސަމިޓް:ޕެރިސް އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްުޓުމަށް އެމެރިކާ ފިޔަވާ ހުރިހާ ގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ރަޝިޔާ އާއި އެމެރިކާގެ ރައީސުން ސީރިޔާގެ ދެކުނުހުޅަނގުގައި ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
މިސްރުގެ ސިނާއީގައި ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ސިފައިންގެ 26 މީހުން މަރާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ސްކޫލް ނިމުމާ އެކު މަލާލާ ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޖީ20 ސަމިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވާ މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް!
7 އަހަރު ކުރިން
ގަތަރު މައްސަލަ: ކޮށްފައިވާ ޑިމާންޑްތަކަށް އަމަލު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް ގަތަރާއި ދެކޮޅަށް އަޅާނެކަމަށް ގައުމުތަކުން ބުނެފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޖީ20 ސަމިޓް: ޓްރަމްޕާއި ޕޫޓިން ބައްދަލުކުރައްވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޖީ – 20 ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުންނަވާނެ ކޮޓަރިއެއް ހޮޓަލަކުން ހަމައެއް ނުޖެހުނު!
7 އަހަރު ކުރިން
ޖީ20 ސަމިޓް: ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސް ޓްރަމްޕާއި ޕޫޓިން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ޔަމަނުގެ 21 ޕްރޮވިންސްއަކަށް ކޮލެރާ ފެތުރި 1600 މީހުން މަރުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ގަތަރުގައި ނުބޭއްވޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް މިނިސްޓަރ ސައީދުދެއްވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޗައިނާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ސިޔާސީ ކުށްވެރިޔާ ޝިއަބޯގެ ބަލި ހާލަތު ވަރަށް ގޯސްކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި
7 އަހަރު ކުރިން