ކެމިކަލް ހަމަލާގެ ރައްދުގައި އެމެރިކާއިން ސީރިޔާ އަށް މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފި
6 އަހަރު ކުރިން
ސީރިއާގެ އަސްކަރީ ވައިގެ މަރުކަޒަކަށް އެމެރިކާ އިން ހަމަލާދީފި
6 އަހަރު ކުރިން
ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ނުކުރާނަން އަދި ނުވެސް ކުރާނެ: ސީރިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު
6 އަހަރު ކުރިން
ޗައިނާގެ ރައީސް އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންފި
6 އަހަރު ކުރިން
އައިސިސް އިން ސީރިޔާގައި 33 މީހުން ގަތުލުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ސީރިޔާގައި ދިން "ކެމިކަލް" " ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ރަޝިއާ މެޓްރޯގައި ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ ހާދިސާގެ ފަހުން ހަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ކޮލަމްބިއާގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިޔަ ހާދިސާގެ ތަހުގީގެއް ކުރަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ސީރިޔާގައި ދިން ހަމަލާއަކީ އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅު ހަމަލާއެއް: ޓްރަމްޕް
6 އަހަރު ކުރިން
ސީރިޔާއަށް ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުމަށް ވައުދުވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ސީރިޔާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 74 އަށް އަރައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ރަޝިއާގެ މެޓްރޯގައި ބޮން ގޮއްވާލީ ކިރިގިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ ޖާނުން ފިދާއީއެއް
6 އަހަރު ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ އިން ޖަޕާނު ކަނޑަށް މިސައިލެއް ފޮނުވާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ސީރިޔާގައި ދިން "ކެމިކަލް" " ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލުން އެއްވަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
މޫސަލްގައި އދ. އިން ކޭމްޕްތައް އިތުރުކޮށްދެނީ
6 އަހަރު ކުރިން
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ސައުދީއަށް ވަޑައިގެންފި
6 އަހަރު ކުރިން
އެމެރިކާއިން ޔޫއެންއެފްޕީއޭ އަށް ދޭ މާލީ އެހީ ކަނޑާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ހަމަލާއެއްގައި ސީރިޔާގައި 18 މަރު
6 އަހަރު ކުރިން
އޮސްޓްރޭލިއާގައި ފެންބޮޑުވުން: މަރުވެފައިފައިވާ ތިން މީހުން ކޯރެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ކޮލަމްބިއާގައިި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން