ކުޅިވަރު
ފޭކް ޕާސްޕޯޓަކާއެކު ރޮނާލްޑީނިއޯ ހައްޔަރުކޮށްފި
4 އަހަރު ކުރިން
އިސްކުރާނީ ނިއު، ސިޔާސީ ކަންކަން އަންނާނީ އެއަށްފަހު: މޮސްޓާ
4 އަހަރު ކުރިން
ސްޓްރަސްބޯގާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރަން އޮތް މެޗު ފަސްކޮށްފި
4 އަހަރު ކުރިން
އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެލިސަންއަށް ދެ މެޗެއް ގެއްލޭނެ: ކްލޮޕް
4 އަހަރު ކުރިން
ޗެންނާއީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް މާޒިޔާ އިންޑިއާއަށް ފުރައިފި
4 އަހަރު ކުރިން
އައިލެންޑާސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި
4 އަހަރު ކުރިން
ރިސޯޓު ލީގު: ފައިނަލުގައި ނިޔާމަ އާއި ކަނޑިންމަގެ ކުރިމަތިލުމެއް
4 އަހަރު ކުރިން
ރިޒޭގެ 10 ލަނޑާއެކު އީގަލްސް ސެމީ އަށް
4 އަހަރު ކުރިން
ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް ދަ ގްރާންޑޭ ސެމީއަށް
4 އަހަރު ކުރިން
ޑާބީ ކައުންޓީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާއަށް
4 އަހަރު ކުރިން
ޕެނަލްޓީގައި ގްރީން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސެމީއަށް
4 އަހަރު ކުރިން
ބޮޑު ތަފާތަކުން އޭދަފުށި ބަލިކޮށް ޓީސީ ސެމީއަށް
4 އަހަރު ކުރިން