ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 06:26
ބްރެޒިލްގެ ވަގުތީ ކޯޗު ފެނާންޑޯ ޑިނިޒް
ބްރެޒިލްގެ ވަގުތީ ކޯޗު ފެނާންޑޯ ޑިނިޒް
ރޮއިޓާސް
ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމު
ޑިނިޒް ބޭނުންވަނީ ޓީޓޭގެ ލެގަސީ ބިނާކުރަން
 
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ޓީޓޭ ކުރި މަސައްކަތަށް ތައުރީފު ހައްގު

އަމާޒަކީ ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޓީޓޭގެ ލެގަސީ ބިނާކުރަން ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ވަގުތީ ކޯޗު ފެނާންޑޯ ޑިނިޒް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބޮލީވިއާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޑިނިޒް ބުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ، އެކަކު އަނެކަކު ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުން ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އަހުލުވެރިވުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބްރެޒިލްގެ ކުޅުންތެރިން ކުރީގެ ކޯޗު ޓީޓޭ އާއެކު ހަ އަހަރު ދުވަސް ހޭދަކުރި ކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެ މުއްދަތުގައި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ޓީޓޭ ކުރި މަސައްކަތަށް ތައުރީފު ހައްގު ކަމަށް ޑިނިޒް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ބްރެޒިލް ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިގައި ހުރި އެންމެހައި ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ ބޭނުން އޭނާ ހިފާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި އެކަންކަން ބޭނުންކޮށްގެން ބްރެޒިލްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް، އޭނާ ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލްކުރެވޭނެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ކުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް މަޑު މަޑުން ބަދަލު ގެނައި ނަމަވެސް، ކުރިއަށް ދާނީ ކުރީގެ ބްރެޒިލް ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކަމަަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އެކަންކަން ފެންނަމުން ދަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ކަމަށާއި، ދެން އޮތް ކަމަކީ މެޗުތަކުގައި އެކަންކަން ބޭނުން ކުރުން ކަމަށެވެ.

ހަ އަހަރު ދުވަހަށް ފަހު ބްރެޒިލްގެ ކޯޗުކަން ޓީޓޭ ދޫކޮށްލީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން ވެސް ޓީޓޭ ވަނީ، އެ މުބާރާތަށްފަހު ޓީމު ދޫކޮށްލާނެކަން އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ. އެ މުބާރާތުން ބްރެޒިލް ކެޓީ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން ބަލިވެގެންނެވެ. ބްރެޒިލްގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން އަންނަނީ އެ ޤައުމުގެ ދާއިމީ ކޯޗަކަށް އިޓަލީގެ ކާލޯ އަންޗެލޯޓީ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް