ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް އޮފް ސީޒަނުގައި ބާއްވަން ހުށަހަޅާނަން: ބައްސާމް
7 އަހަރު ކުރިން
ޗައިނީޒް ގްރޭންޑް ޕްރިކްސް ހެމިލްޓަން ކާމިޔާބުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރުކަން ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ވަންލީއާ ހަވާލުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޕޮލިސް އަންހެން ފުޓްސަލް ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ޑަކޭ
7 އަހަރު ކުރިން
ޔުވެންޓަސް ލީގު ނެގުމާ ގާތަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ: މަލާގާ އަތުން ބަލިވެ ބާސާ އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިކޮށް ބަޔާނުން ތާވަލުގެ އެއްވަނަ އަށް
7 އަހަރު ކުރިން
މެޑްރިޑް ޑާބީ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް
7 އަހަރު ކުރިން
މާރަންދޫގެ މައްޗަށް ކުޅުދުއްފުށިން ކުރިހޯދައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ޓްރަޔަލް އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް
7 އަހަރު ކުރިން
ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ ލޯންޗްކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ކުޅުނު ކުޅުމަށް ބަލާއިރު މި ލިބުނީ ހައްގު 3 ޕޮއިންޓު: ޓަވަރޭޒް
7 އަހަރު ކުރިން
އަހަރެންނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު މިޑްފިލްޑަރެއް ނޫން: ކަންޓޭ
7 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރު، މިއީ އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް: އިރުތިޝަމް
7 އަހަރު ކުރިން
އެމްއޯސީގެ އާދައުރަކަށް ކުރިމަތިލާނެކަން އިއުލާންކޮށް ޝަވީދުގެ މެސެޖް އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ފްރެންޗް އޯޕަންއަކީ އެންމެ ފަހު ކްލޭ ކޯޓު މުބާރާތް: ފެޑަރާ
7 އަހަރު ކުރިން
ނިއު މެޗަކީ މާލޭ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ ކުޅުނު އެންމެ ރަނގަޅު މެޗު: ފެސްކޯ
7 އަހަރު ކުރިން
ގަލާޑޯގެ ލަނޑުން ނިއު އިން ވެލެންސިއާގެ ހިތް ކުދިކުދި ކޮށްލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އުންމީދު ކުރިވަރަށް ވުރެން ރަނގަޅަށް ޓީމު ކުޅުނު، ނަމަވެސް ޓާގެޓް ހާސިލެއް ނުވި: އިބްރާހިމް ހަސަން
7 އަހަރު ކުރިން
ތިން ޕޮއިންޓް ލިބުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެއްޖެ: ނިޒާމްބެ
7 އަހަރު ކުރިން