އޭޝިއަން ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ޒީސްތްއާއި ރަފާ ކިރިގިސްތާން ޕެއާ ބަލިކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ކުރިއަށް އޮތީ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު، ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ލެވަންޑޯވްސްކީ ބައިވެރި ނުވޭ!
7 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖޭގައި ކުޅެން އަދި ހުށައެއްނާޅާ، ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކުވެސް މިތާ ކުޅޭ ހިތްވާނެ: ޗެތްރީ
7 އަހަރު ކުރިން
ވެލެންސިއާގެ ޓާގެޓަކީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވުން: ފެސްކޯ
7 އަހަރު ކުރިން
ދަތިތަކާއެކު ނިކުންނަން މިޖެހެނީ މުހިންމު މެޗަކަށް: ސާންތި
7 އަހަރު ކުރިން
އެންޑީ މަރޭ އެނބުރި ކޯޓަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ޕްރިމިއާ ލީގު: ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވެ އާސެނަލްގެ އުންމީދުތައް ފެނަށް
7 އަހަރު ކުރިން
އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު އެޑްގާޑޯ ބައުޒާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
އެލްކްލެސިކޯގައި ނޭމާއަށް ކުޅެވޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އެފެދިފައި
7 އަހަރު ކުރިން
ޕޭރެންޓް ޓީޗާސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 57 ޓީމު ބައިވެރިވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
އޭޝިއަން ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ޓީމް އިވެންޓުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބައިން ރާއްޖެ ކަޓައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ކަވާނީ ދެލަނޑާއެކު މޮޅުވެ، ޕީއެސްޖީ މޮނާކޯއާ 3 ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ކްރިކެޓް: އެކުވެރިކަމުގެ ތިން މެޗު ވެސް ދިވެހި ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
އެފްއޭއެމް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ރިސޯޓް ފުޓްސަލް ލީގެއް ބާއްވަނީ!
7 އަހަރު ކުރިން
ޓްރާންސްފާގައި އާސެނަލް އިން ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހޯދަން ޖެހޭ: އޮޒިލް
7 އަހަރު ކުރިން
ގޮލްފް: މާސްޓަރސް 2017 ގާސިއާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ނިކުންނަންޖެހޭނީ ހަމަޖެހިގެން: ކޮންޓޭ
7 އަހަރު ކުރިން
ކުރިއަށް މުހިއްމު މެޗެއް އޮއްވާ ނިޒާމްބެއަށް އަނިޔާވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ޔުނިޓެޑުން ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު އާކުރިއިރު ސަންޑަލޭންޑް ނުރައްކަލަކަށް!
7 އަހަރު ކުރިން
ދެ ލެގުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ބ.އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުއްޓަށް
7 އަހަރު ކުރިން