raajjemv logo
ޕްރިމިއާ ލީގު: ޗެލްސީ އަދި ލިވަޕޫލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު: މިލަންދޫ އަތުން ބަލިވެ ގަދަ ހަތަރަކަށް ތިނަދޫ އިންތިޒާރު ކުރަންޖެހިއްޖެ
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ: ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑުން ރެއާލްއަށް މޮޅެއް
ޕްރިމިއާ ލީގު: ޔުނައިޓެޑަށް ހަނި މޮޅެއް، ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރުވެއްޖެ
ނިޕޯން ޕެއިންޓް ނެޝަނަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފާއިހް އަދި އިރުފާ ހޯދައިފި
މައިލޯ 44 ވަނަ ނެޝެނަލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޓީމު އިވެންޓްތަކުގެ ކުޅުން ފަށައިފި
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު: މާޅޮސް އާއި ކުޑަހުވަދޫ އެއްވަރުވެއްޖެ
ބާސެލޯނާގެ އައު އެއްބަސްވުމުގައި މެސީ ސޮއިކޮށްފި
ޕީއެސްޖީއާއެކު އެއްބަސްވުން ނަހަދަން ބާސާގެ ރައީސް އަރިހުން ނޭމާ އެދުނު
ފުޓްބޯޅަ އަކީ ހަމައެކަނި ހިސާބަށް ބަލަައިގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް ނޫން. ޒިދާން
ޕީއެސްޖީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމުގެ ހުއްދަ ރޮނާލްޑޯ އޭނާގެ އެޖެންޓަށް ދީފި
މިފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފެވަރިޓުންނަކީ ސިޓީ އަދި ޕީއެސްޖީ: މެސީ
ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް މެސީ ރަންބޫޓު ހޯދައިފި
ކާމިޔާބުކަމާއެކު ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ނިންމާލިއިރު، ޝިފާޒް ގައުމީ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި
ފީފާ ރޭންކިންގައި ފަލަސްތީނުން އިސްރާއީލް ފަހަތަށް ޖައްސާލައިފި
ފީފާ ރޭންކިން: ރާއްޖެއަށް އެއް ދަރަޖައިގެ ވެއްޓުމެއް، ޖަރުމަނު ވައްޓައެއް ނުލެވެނު
ބެންޒެމާ ހޯދުމަށް އާސެނަލް އިން ހުށަހެޅި 40 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ބިޑް ކާމިޔާބު ނުވި
ޔޫރޮޕާ ލީގް: އެފްސީ ކޮލޯން އަތުން ބަލިވިޔަސް އާސެނަލް އަށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ
ބްރެޒިލްގެ ތަރި ރޮބީނިއޯ ނުވަ އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ މަހު 21 ގައި، ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އީކުއޭޓާ އައްޑޫ ސިޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް މެރަތަން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި
ސްޓަރ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ 38 ކުޅުންތެރިން ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕަކަށް ލަންކާއަށް ފުރަނީ!
ހެއިންކޭސް ދާއިމީ ކޯޗަކަށް ހަދަން ބޭނުންވޭ: ރޮބެން
ރެއާލް އަކީ ވަރަށް ކަމުދާ ކްލަބެއް: ހަޒާޑް