ކެޓީ ޕްރައިސްގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯއާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް މީޑިއާއަކާ ވާހަކަ ދައްކާފައެއް ނުވާނެ: ފުލުހުން
7 އަހަރު ކުރިން
ރައުދާގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ރިޝްވަތު ދިންކަމަށް އިއުތިރާފްވި މެމްބަރުގެ މައްސަލަ ނުބެލޭ، ޤާސިމްގެ ތަހުގީގަކީ ސިޔާސީ ކަމެއް:ޑރ ޖަމީލް
7 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމް ހާޒިރު ކުރުން އާދިއްތަ ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ފާރިސް މައުމޫނު ގަސްދުގައި ތަހުޤީޤް ލަސްކުރަނީ، ހަޤީޤަތް އޮޅޭ މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ގޮވާލަން: ޕޮލިސް
7 އަހަރު ކުރިން
އައިޖީއެމްއެޗް ފްލޫ ކްލިނިކް މާދަމާ ބަންދުކުރަނީ!
7 އަހަރު ކުރިން
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ޓްވީޓް ކުރާކަމަށް ބުނެ އިތުރު އެކްޓިވިސްޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޤާސިމް އިބްރާހިމް ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަނެއްކާވެސް އަންގައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ހުއިފި ލަނޑާ އާލާ ކުރުމަށް އިސްދޫ މީހުންނަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގަށް މެމްބަރު އުމަރު ހުސައިން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ނިމިދިޔައީ ހެއްވާޒާތުގެ ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުމުގައި ރެކޯޑް ހެދި ހަފްތާއެއް: އެމްޑީޕީ
7 އަހަރު ކުރިން
ކުރީގެ މެންބަރު ނާޒިމް "ފިއްލެވިތާ" އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް، ސަރުކާރުގެ ބަހެއް ނެތް!
7 އަހަރު ކުރިން
ބިދޭސީ މީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް
7 އަހަރު ކުރިން
އިންޑިއާގެ ޔަތީމު ޚާނާއަށް ލީ ދިވެހި ކުދިންގެ މައްސަލަ ޑޮކިއުމެންޓްރީއަށް ފަހު ސަމާލު ކަމަށް
7 އަހަރު ކުރިން
"އަމިއްލަ ނަން ކިއުމުގެ ހުއްދަ އެބައޮތްތޯ" މައުމޫނު ސުވާލުކުރައްވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އާއިލި ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް، ވެރިކަމަށް ޝަޢުޤެއް ވެސް ނެތް: ފާރިސް
7 އަހަރު ކުރިން
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ރައީސް މައުމޫންގެ ކޮނޑުފުޅުގައި އެލިގެން: ޝާހިދު
7 އަހަރު ކުރިން
ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓަކީ އަނިޔާވެރިކަން ނިންމަން ދޭ ވޯޓެއް:ފައްޔާޒު
7 އަހަރު ކުރިން
ކުރީގެ ރައީސުންނަށް އިހުތިރާމްކުރަންޖެހޭ، އެއީ ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސުމާލު: މެންބަރު ސައުދު
7 އަހަރު ކުރިން