ގާސިމްގެ ވިޔަފާރިއާއި މުދަލަށް އަރައިގަންނަނީ ސިޔާސީ މަގްޞަދެއްގައި: ރައީސް ނަޝީދު
7 އަހަރު ކުރިން
ޠައްޔިބަކީ ޟަމީރުގެ ޤައިދީއެއް: އެމްނެސްޓީ
7 އަހަރު ކުރިން
ރައީސް ނަޝީދު ކެނެޑާގެ ސަފީރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ހަ ޓީޗަރަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަކިކުރި މައްސަލަ އެމްޑީޕީން ކުށްވެރިކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
އަނިޔާވެރިކަން ނިންމާލެވޭނީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކައިގެން:ތައްޔިބު
7 އަހަރު ކުރިން
ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ހަ ޓީޗަރަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ދުއްތުރާ ނުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
މަޚްލޫފްއަށް ބޭނުންވާ އިންޖެކްޝަނެއް ނުލިބިގެން އާއިލާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ހުއްދަ ނެތި ވެކްސިން އެތެރެ ނުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
އިންފްލުއެންޒާ އެޗްވަންއެންވަން ޖެހިގެން މިހާރު 32 މީހަކު ވަނީ އެޑްމިޓްކޮށްފައި
7 އަހަރު ކުރިން
މީޑީއާ ޒިންމާދާރު ކުރަން ބްރޯޑްކޮމްއާ ހަވާލު ކުރީ ބިރު ދައްކާ އިންޒާރުދޭކަށް ނޫން: އަމީތު
7 އަހަރު ކުރިން
ފްލޫއާ ގުޅިގެން ނުވަ މީހަކު އައިސީޔޫގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން: އައިޖީއެމްއެޗް
7 އަހަރު ކުރިން
ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާއި ފޭރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބަކަށް ވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ވެސް މީޑިޔާތަކަށް އިންޒާރުދީފި
7 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމްގެ އަތުން ފަޅުރަށެއް އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ދޭ މީހުން އިތުރުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
އިމްރާންގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށޭ ނަމަ މި ހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން އަންގާނެ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
7 އަހަރު ކުރިން
ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓަކުން ދަތުރުކުރި އަންހެނެއްގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފި
7 އަހަރު ކުރިން