ފައިހް ފޮރުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުން ދޫކޮށްލައި، 3 މީހުން ބަންދުކޮށްފި
3 ގަޑިއިރު ކުރި
ގަމު އަތިރިމަތީގައި ވެލާތަކެއް މެރި މައްސަލަ އީޕީއޭއިން ބަލަނީ
3 ގަޑިއިރު ކުރި
ކޮވިޑްގެ ނަންބަރުތައް މައްޗަށް، ފާއިތުވި ހަފްތާ ގައި 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި
4 ގަޑިއިރު ކުރި
އަޔާދީން، ދަނޑުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް "ކްރޮޕް ތަކާފުލް" ތައާރަފުކޮށްފި
4 ގަޑިއިރު ކުރި
ބެލެނިވެރިން ކުދިންނަށް އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން ނަމޫނާ ދައްކަންޖެހޭ: ކޮމިޝަނަރު
4 ގަޑިއިރު ކުރި
ކ. ގުޅީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
4 ގަޑިއިރު ކުރި
10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ: ދައުވާ ނުކޮށް، ލިއިލާ ޑީޕޯޓްކޮށްލަނީ
5 ގަޑިއިރު ކުރި
މީޑިއާނެޓް އޮފީހަށް ވަދެ މާރާމާރީ ހިންގުން: ހެކި ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދިފައިވޭ
5 ގަޑިއިރު ކުރި
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެނޑިޑެސީ ޤަބޫލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީއަށް
6 ގަޑިއިރު ކުރި
ޖުޑީޝަލް ޑައިލޮގުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ލަންކާގެ ފަނޑިޔާރުން، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 ގަޑިއިރު ކުރި
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ކުރަން ފާސްކޮށްފި
6 ގަޑިއިރު ކުރި
ސައިބަރސްޕޭސްގައި ހިންގާ ހުއްދަނޫން ޢަމަލުތައް ކުށް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ދެގާނޫނަކަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީއަށް
7 ގަޑިއިރު ކުރި
ގޯޕެކްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބައިވެރިވުމަށް ފާސްކޮށްފި
7 ގަޑިއިރު ކުރި
ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ ފައިހް ނިޒާމް ފޮރުވައިގެން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
8 ގަޑިއިރު ކުރި
ދީނީ އަދި އަހުލާގީ ރީތި އާދަތަކުގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
10 ގަޑިއިރު ކުރި
ސިމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 1300ށް ވުރެ ގިނަ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފި
11 ގަޑިއިރު ކުރި
ކުޅިވަރު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައިފި
12 ގަޑިއިރު ކުރި
ރައީސްގެ މަންދޫބުން އުއްޗުގެ އަރިހަށް
13 ގަޑިއިރު ކުރި
މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު ބޮޑުވުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރޯދައާ ދިމާކޮށް މަގުތަކުގައި ކުނި އިތުރުވާތީ އީޕީއޭއިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ
14 ގަޑިއިރު ކުރި