ސިއްހަތު
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސަށް ގެއްލުންވޭ: ދިރާސާ
4 އަހަރު ކުރިން
ބްރޮކޮލީއަކީ ނުކައި ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ތަރުކާރީއެއް ނޫން!
4 އަހަރު ކުރިން
މޫނުމަތި އުޖާލާ ކުރުމަށް ކިއުކަންބާ ވަރެއް ނެތް!
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކެއުމުގައި އާފަލެއް ހިމެނުން ރަނގަޅީ ކީއްވެ؟
4 އަހަރު ކުރިން
އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުންތައް ގައުމުތަކުން މޮޑާނާ އާއެކު ހަދަން ފަށައިފި
4 އަހަރު ކުރިން
ފަޅޯ މަޖާ މީރުވެގެން ކާ ގޮތަށް ދޮން ފަޅޯ ވެސް ކެއުމުގައި ބޭނުންކޮށްލަބަލަ!
4 އަހަރު ކުރިން
ދެ ގަޑިއިރުގެ ބްރެއިން ސަރޖަރީއެއްގައި މީހަކު 90 'ސްޓަފްޑް އޮލިވްސް' ހަދައިފި
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް-19 އަށް ދިފާއުވުމުގެ ބާރު ރާމާމަކުނު ތަކެއްގެ ގައިގައި އުފެދިއްޖެ: ހަރވަރޑް ދިރާސާ
4 އަހަރު ކުރިން
ސްޓްރޯ ބެރީ އިނގޭތަ؟
4 އަހަރު ކުރިން
ޗައިނާ އިން ލިބޭ ފިލާވަޅަކީ ވައިރަސް ހުއްޓުވަން ދަތުރު ހުއްޓާށޭ!
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮބާ ލޮނުމެދު ދެކެ ފޫހިވާ ކުދިން ؟
4 އަހަރު ކުރިން
ގިނަ ދުވަހަށް ތާޒާކަންމަތީ އަލުވި ބެހެއްޓިދާނެގޮތެއް
4 އަހަރު ކުރިން
ފަސޭހައިން މޫޑީވޭތަ؟ މޫޑް ރަނގަޅު ކޮށްލަން ދޮންކެޔޮވަކެއް ކާލާ!
4 އަހަރު ކުރިން
ސްޓްރެސް ފިލުވާލަން ބޭނުންތަ؟
4 އަހަރު ކުރިން
ހަންގަޑު އޮމާންކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ފަޅޯވަރެއް ނެތް!
4 އަހަރު ކުރިން
ޔޫއޭއީން ބުނަނީ ހާލަތު ބަދަލު ކޮށްލާނެ ފަރުވާއެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ހޯދިއްޖެ ކަމަށް
4 އަހަރު ކުރިން
ޒުވާންކަންމަތީ ހުންނަން ބޭނުންތަ؟ ގްރީން ޓީއެއް ބޯލާ!
4 އަހަރު ކުރިން
އޮކްސްފޯޑްގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން މަސައްކަތްކުރާކަން ޔަގީންކުރެވޭނީ ޖޫން ނުވަތަ ޖުލައި މަހު
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް-19: ވައިރަސްގެ ދެވަނަ ބުރެއް އައިސްދާނެތަ؟
4 އަހަރު ކުރިން