ސިއްހަތު
ނޭވާލުމުގެ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ސަބަބުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ހަތަރު މިލިއަން މަރު: ދިރާސާ
7 އަހަރު ކުރިން
ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރާ ސްޕޮންޖުގަނޑު ބަދަލު ކުރަނީ ކިހާ އަވަހަކަށް؟
7 އަހަރު ކުރިން
ދިވެހިންނަށް ލަންކާއިން ކިޑްނީ އޮޕަރޭޝަން ކުރާކަށް ހުރަހެއް ނެތް: ލަންކާ ހެލްތް މިނިސްޓަރ
7 އަހަރު ކުރިން
ޒައިތޫނި ތެލުގައި ތެލުލުމުން ހަށިގަނޑަށް ރަނގަޅުވާނެތަ؟
7 އަހަރު ކުރިން
ބޯ ދުޅަވުމުގެ ވުމުގެ ސަބަބުން މީޑިއާގެ ސަމާލު ކަމަށް އައި ކުއްޖާ ކުއްލިއަކަށް މަރުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ފްރެންޗް ފްރައިޒް ކަންޏާ އަވަހަށް މަރުވެދާނެ: ސައިންސްވެރިން
7 އަހަރު ކުރިން
ބޮލުގެ މެދުން ގުޅިފައި ތިބި ދެ ކުދިން ވަކި ކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް ކެއުމުގެ ރަގަޅު އާދަތައް ބޭނުން
7 އަހަރު ކުރިން
ލުނބޯފެން ބޮއިގެން ބަރުދަން ލުއި ކުރެވިދާނެތަ؟
7 އަހަރު ކުރިން
ކަރާގެ ބޭރު ތޮށިގަނޑު އެއްލާލުމަށް ވުރެ ލިބޭ ފައިދާ މާބޮޑު!
7 އަހަރު ކުރިން
މިސްވަކުން ދަތް އުނގުޅުމުން ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑު
7 އަހަރު ކުރިން
ކަދުރުން ލިބޭ ސިއްހީ ފައިދާތައް އެނގޭތަ؟
7 އަހަރު ކުރިން
ރަމަޟާން މަހުގައި ކެއުން ބުއިމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަން!
7 އަހަރު ކުރިން
ނުރައްކަތެރި އެބޯލާ ކޮންގޯ އިން ފެނިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ޗީޒް ކެޔަސް ސްޓްރޯކް، ހާޓް އެޓޭކް ރިސްކް ބޮޑެއް ނުވޭ: ދިރާސާ
7 އަހަރު ކުރިން
ބަރުދަން ލުއިކުރަން ކުރި އުއްމީދީ ދަތުރު ބޮޑު މައްސަލަ ގަނޑަކަށް!
7 އަހަރު ކުރިން
ދުވާ ކޮންމެ ގަޑީއިރަކަށް އުމުރަށް ހަތް ގަޑީއިރު އިތުރުވޭ: ސައިންސްވެރިން
7 އަހަރު ކުރިން
ޓީބީ: ނުރައްކާތެރި އެހެން ނަމަވެސް އަވަސް ފަރުވާއާއެކު ސަލާމަތް ވެވޭނެ ބައްޔެއް!
7 އަހަރު ކުރިން
އިންޑިއާއިން އެޗްވަންއެންވަން ރޯގާގެ އާ ބާވަތެއް ފެނިއްޖެ، ސަރުކާރުން ދަނީ އައު ވެކްސިނަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން
7 އަހަރު ކުރިން
ދިގު ދުވުމަށް ލޯބިކުރަންތަ؟ ތިޔައީ ގޯހެއް؟
7 އަހަރު ކުރިން