ސިއްހަތު
މާސްކް އަޅައިގެން އެޗްވަންއެންވަން އިން ރައްކާތެރި ވެވިދާނެތަ؟
7 އަހަރު ކުރިން
ސްވައިން ފްލޫ އާއި އެޗްވަންއެންވަން ގައި ތަފާތުތަކެއް ވޭތަ؟
7 އަހަރު ކުރިން
ފުރާނަ ދިއުމަށްފަހުވެސް ސިކުނޑީގައި ދިރުން ހުންނަކަން ހާމަވި ދިރާސާއިން ސައިންސްވެރިން ސިހިއްޖެ!
7 އަހަރު ކުރިން
ވެށި ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން، 1.7 މިލިއަން ކުދިން މަރުވޭ
7 އަހަރު ކުރިން
ސްވިމިންގ ޕޫލަށް މީހުން ކުޑަކަމުދޭތަ؟
7 އަހަރު ކުރިން
ކުޑަ ކުދިންނަށް މާ ގިނައިން ބަތް ކާންދޭނަމަ އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ!
7 އަހަރު ކުރިން
ޑރ ޝާނަށް ދެއްކުމަށް އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނަގާފާނެ: އައިޖީއެމްއެޗް
7 އަހަރު ކުރިން
މާބަނޑު މީހުން އެންޓިބަޔޮޓިކް ބޭނުން ކުރާނަމަ ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތު ގޯސްވެދާނެ
7 އަހަރު ކުރިން
ފަލަވަންޏާ ކެންސަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭ
8 އަހަރު ކުރިން
މުޒައްފަރުއާބާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން މަރުވީ ލައިޗީ ކެއުމުގެ ސަބަބުން: ސައިންސްވެރިން
8 އަހަރު ކުރިން
ރީނދޫ ހުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ބްރެޒިލްއިން 11.5 މިލިއަން ޑޯޒު ވެކްސިން އޯޑަރުކޮށްފި
8 އަހަރު ކުރިން
މިއީ އާދައިގެ މައްސަލައެއް ނޫން، ފަރުވާ ކުޑަކޮށްނުލާ!
8 އަހަރު ކުރިން