ސިއްހަތު
45 މިނެޓުން ކޮރޯނާވައިރަސް ބަލި ދެނެގަނެވޭ ޓެސްޓަކަށް އެމެރިކާއިން ހުއްދަދީފި
4 އަހަރު ކުރިން
ގޭގައި މަޑު ކޮށްލައިދޭށެވެ
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮރޯނާވައިރަސް އިން އަރައިގަތުމަށް 6 ހަފްތާ އާއި 10 ހަފްތާގެ މުއްދަތެއް ނަގާފާނެ: ބިލް ގޭޓްސް
4 އަހަރު ކުރިން
މަރުވާ މީހުންގެ ހަށިތައް އުފުލުމަށް އިޓަލީގެ އަސްކަރިއްޔާ ނުކުމެއްޖެ
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލާ އެކު ޖަރުމަނުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ޑޮކްޓަރެއްގެ އަމިއްލަ ތަޖްރިބާ
4 އަހަރު ކުރިން
ފަޅޮލުގެ ފައިދާ
5 އަހަރު ކުރިން
ބައެއްކަހަލަ ޖޫސް ބުޔުމުން ފިރިހެނުންގެ ހަނދާން ގަދަކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި
5 އަހަރު ކުރިން
އަނގަޔަށް އެހާމެ މީރު ސީއްހީ އެތައް ފައިދާތަކެއް
5 އަހަރު ކުރިން
އަމިއްލަ ނަފްސްގެ އިހުސާސްތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
5 އަހަރު ކުރިން
މުރަނގަ ތޮޅީގައި ނޭނގޭ އެތައް ސިއްހީ ފައިދާތަކެއް
5 އަހަރު ކުރިން
އަންނާރު: އަޖައިބެއް ފަދަ މޭވާއެއް
5 އަހަރު ކުރިން
ބިލެތުގެ ސިއްހީ ބައެއް ފައިދާ!
5 އަހަރު ކުރިން
އާފަލުގައި ހިމެނޭ ސިއްހީ ބައެއް ފައިދާ
5 އަހަރު ކުރިން
ލޯ ކައިރި ކަޅުވަނީ ކީއްވެ؟ ހައްލެއް ބޭނުން!
5 އަހަރު ކުރިން
ދޮންކޭލުގައި ހައިރާން ކުރުވަނިވި ސިއްހީ ގިނަ ފައިދާތަކެއް އެކުލެވޭ!
5 އަހަރު ކުރިން
ލުނބޯއިން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާ
5 އަހަރު ކުރިން
ކޮންމެ ދުވަހަކު ކާންވީ އެއްޗަކީ އަލްމޮންޑް 
6 އަހަރު ކުރިން
ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ފައިބާ އެކުލެވޭ ކާނާ ގިނަ މީހުންނަށް ނުކެވޭ
6 އަހަރު ކުރިން
ހަކުރުބަލި ހުންނަ މީހުން ކުކުޅު ބިސް ކެއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްތަ؟
6 އަހަރު ކުރިން