ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 23:07
ހަދިޔާ ފޮށީގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާ ލިބުނު ނަސީބުވެރިޔާ (ވ)
ހަދިޔާ ފޮށީގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާ ލިބުނު ނަސީބުވެރިޔާ (ވ)
އުރީދޫ
އުރީދޫ ހަދިޔާ ފޮށި
އުރީދޫ ހަދިޔާ ފޮށީގެ އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާ ލިބުނީ އަހުމަދު ޝާމިލްއަށް
 
"ހަދިޔާ ފޮށި" ޕްރޮމޯޝަނުގައި އަގުބޮޑު ގިނަ ހަދިޔާތަކެއް ވަނީ ދީފައި

މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ހަދިޔާ ފޮށި" ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިންނާ އިނާމުތައް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހަދިޔާ ފޮށި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދިޔައީ އުރީދޫ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި، ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ހަދިޔާ ލިބުނު ބައެއްފަރާތްތަކަށް ވަނީ ހަދިޔާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ހަދިޔާ ފޮށީގެ އިނާމުތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމުތައް ހަވާލުކުރީ އަންގާރަ ދުވަހު އުރީދޫ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ، ޚާލިދް އަލްހަމާދީއާއި ކުންފުނީގެ އިސް ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެވަޑައިގަތެވެ. މީގެއިތުރުން، ހަދިޔާ ފޮށީގެ އިނާމުތައް ލިބުނު ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އުރީދޫ ހަދިޔާ ފޮށިން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އިނާމެއްގެގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅީ ސްކޫޕީ ސައިކަލެކެވެ. މި ހަދިޔާ ލިބިފައިވަނީ އަހުމަދު ޝާމިލްއަށެވެ.

ސްކޫޕީގެ އިތުރުން ޓީސީއެލް ސްމާޓް ޓީވީ، އެޕަލް ޓީވީ، ކުކިންގވެއަރ ސެޓް އަދި އެއަރ ޓެގާއި ރިސޯޓު ދަތުރު ލިބުނު ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް އިނާމުތައް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އައިފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗްފަދަ އަގުހުރި އިނާމުތައްވެސް ހަދިޔާ ފޮށީގެ ޒަރީއާއިން ވަނީ ދީފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ޚާލިދް އަލްހަމާދީ ވިދާޅުވީ، ހަދިޔާ ފޮށި ޕްރޮމޯޝަނަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފަދަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ގެނެސްދިނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ،

"ހަދިޔާ ފޮށި" މި ނަމުގައި އުރީދޫން މިދިޔަ ރޯދަމަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ އުރީދޫ މޮބައިލް އަދި ސުޕަރނެޓް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި "މައި އުރީދޫ އެޕް"ގައި ވާ ހަދިޔާ ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ފޮއްޓެއް ޚިޔާރުކުރުމުން ކޮންމެވެސް އިނާމެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދިޔައެވެ.

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ހަދިޔާ ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ފޮއްޓެއް ޚިޔާރުކުުމުގެ ފުރުސަތު ދިންއިރު، އެއް ޖީބީ ޑޭޓާއިން ފެށިގެން އަގުހުރި އެތައް އިނާމުތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮތީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
50%
0%
0%
25%
0%
ކޮމެންޓް