20،000 ރުފިޔާއާއެކު ބޮކި ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ށަވިޔަންޏަށް
1 އަހަރު ކުރި
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަރީއާ ކޮންޕްލައިންޓް ފައިނޭންސް ތައާރަފް ކުރާނެ: އެސްޑީއެފްސީ
1 އަހަރު ކުރި
މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ރިޒަރވް ދަށަށް
1 އަހަރު ކުރި
ފުރަތަމަ 3 މަސް ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރު
1 އަހަރު ކުރި
އިގްތިސާދުގައި އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތްތަކެއް ހިނގަނީ ކޮމަރސްގެ ދާއިރާއިން ކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ބުނެފި
1 އަހަރު ކުރި
އެސްޑީއެފްސީގެ އެންމެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތަކަށް ފަހިމަގެއް ފޯރުކޮށްދިނުން: ޒީނާދު
1 އަހަރު ކުރި
މޯލްޑިވިއަންގެ 3 ވަނަ އޭޓީއާރު މަތިންދާ ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ކައްދޫއަށް
1 އަހަރު ކުރި
އުރީދޫ ބޮކި ބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި
1 އަހަރު ކުރި
މޫލީ މާކެޓު: އޮންލައިންކޮށް ބާޒާރުކުރުމުން ޑެލިވަރ ކޮށްދޭނެ
1 އަހަރު ކުރި
އެސްޓީއޯއިން އެމްއޭސީއެލްއަށް ތެޔޮ ފޯރުކޯށްދޭން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި
ޑަބްލިޔުޓީއެމް އެފްރިކާގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބައިވެރިވެއްޖެ
1 އަހަރު ކުރި
އެޑެކްސް އޯޝަން މިޝަންގައި ރާއްޖޭގެ ޑައިވް ހަރަކާތްތައް ޕްރޮމޯޓްކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި
ރޯދަމަހު ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ވަގުތުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ބީއެމްއެލްއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި
މިދިޔަ މަހު ރަޝިއާއިން އެކަނި 20،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން!
1 އަހަރު ކުރި
އުރީދޫ ބޮކި ބޯޅަ މުބާރާތަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި
އެސްޓީއޯއިން ކާށި ވިއްކަނީ ކިލޯއެއް 12 ރުފިޔާއަށް
1 އަހަރު ކުރި
އެސްޓީއޯ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންނަށް ހުޅުވާލައިފި
1 އަހަރު ކުރި
މެލޭޝިއާގެ ބަޓިކް އެއަރ އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ
1 އަހަރު ކުރި
ގެސްޓްހައުސް އަދި ސަފާރީތަކަށް އިތުރު 10.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފި
1 އަހަރު ކުރި
50% އަށް ރިސޯޓުތައް ޑިވެލޮޕްކުރެވުން: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގައި ވާދަކޮށްލަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް
1 އަހަރު ކުރި