ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 21:51
ޕްލޭސްޓޭޝަންގެ ބާނީ ޖިމް ރަޔާން
ޕްލޭސްޓޭޝަންގެ ބާނީ ޖިމް ރަޔާން
ރޮއިޓާސް
ސޮނީ އިންޓަރެކްޓިވް
ޕްލޭސްޓޭޝަންގެ ބާނީ ޖިމް ރަޔާން ރިޓަޔާ ކުރައްވާކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފި
 
ރަޔާން ރިޓަޔާ ކުރައްވަނީ 28 އަހަރު އެ ކުންފުނީގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު

ސޮނީ އިންޓަރެކްޓިވް އެންޓަޓެއިންމަންޓް (އެސްއައިއީ)ގެ ޒަމާންވީ ރައީސް އަދި ސީއީއޯ ޖިމް ރަޔާން، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ރިޓަޔާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ރަޔާންގެ އިސްތިއުފާ ވެގެންދާނީ ޕްލޭސްޓޭޝަން ބްރޭންޑަށް ހާއްސަކޮށްގެން 28 އަހަރުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކެރިއަރެއް ނިމުމަކަށް ގެނައުމެވެ.

ރަޔާން ވަކިވެވަޑައިގަތުމާ އެކު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން އެސްއައިއީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ ސޮނީ ގްރޫޕް ކޯޕަރޭޝަންގެ ރައީސް، ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު (ސީއޯއޯ) އަދި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު (ސީއެފްއޯ) ގެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ހިރޯކީ ޓޮޓޯކީ އެވެ.

ޖިމް ރަޔާން އެސްއައިއީގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްވަރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯއްދަވާފައިވާއިރު، އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ލޯންޗްކުރުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ވެސް އަދި އޭގެ ފަހުން ވެސް ސަޕްލައި ޗެއިން އަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 އިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ހިތްވަރެއް ފެނިގެން ދިޔަ އިރު، ސޮނީއިން ވަނީ 40 މިލިއަން ޕީއެސް5 ޔުނިޓް ވިއްކާނެ ކަން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ.

ޖިމް ރަޔާން ރިޓަޔާކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރުނު ރަސްމީ ބަޔާނެއްގައި އޭނާގެ އިހުސާސްތައް ހިއްސާކުރަމުން ބުނީ 30 އަހަރަށް ފަހު 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު އެސްއައިއީއިން ރިޓަޔާ ކުރަން ނިންމި ނިންމުން ވެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ޙަޔާތުގައި ދިމާވި އެންމެ އުނދަގޫ ނިންމުން ކަމަށެވެ.

ވަރަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއްގައި އަހަރެންހުރީ ލޯބިވާ ވަޒީފާއެއްގައި، މޮޅު މީހުންނާއި އިންކްރެޑިބަލް ޕާޓްނަރުންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު."
ޖިމް ރަޔާން

ރަޔާން ބުނީ ޕްލޭސްޓޭޝަނަކީ އަބަދުވެސް އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ބައެއް ކަމަށާއި އެސްއައިއީގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ސޮނީ ގްރޫޕް ކޯޕަރޭޝަންގެ މިހާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން، އެސްއައިއީގެ އިންޓަރިމް ސީއީއޯގެ މަގާމާ ހިރޯކީ ޓޮޓޯކީ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މި ހައިސިއްޔަތުން ޓޯޓޯކީ ސޮނީ ގްރޫޕް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއާމަން އަދި ސީއީއޯ ކެނިޗިރޯ ޔޮޝިޑާ އާއި އެސްއައިއީ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާ ގުޅިގެން ޕްލޭސްޓޭޝަންގެ މުސްތަގުބަލަށް ބޭނުންވާ ކޯސް ޗާޓު ކުރާނެ އެވެ.

ޓޮޓޮކީއަށް އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކަށް ވާނީ އެސްއައިއީގެ ސީއީއޯގެ ހައިސިއްޔަތު ކުރިއަށް ކުރަންހުރި ކަންކަން ރާވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅުމެވެ. އެސްއައިއީގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ލީޑަރަކު ހޯދުމަކީ ޕްލޭސްޓޭޝަންގެ މުސްތަގުބަލުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ މިސްރާބު ބައްޓަންކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ކަމެކެވެ.

މި ޓްރާންސިޝަން އައިސްފައި މިވަނީ ޕްލޭސްޓޭޝަން ބްރޭންޑަށް ވަރަށް ނާޒުކު ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެ ބްރޭންޑަކީ އަބަދުވެސް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގޭމިން އިންޑަސްޓްރީގެ ގަދަބާރަކަށް ވަމުން އަންނަ ބްރޭންޑެކެވެ. ޕްލޭސްޓޭޝަނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ގޭމިން އިނޮވޭޝަންގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ، އައިކޮނިކް ޓައިޓަލްތަކާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މުއްސަނދި ލެގަސީއެއް ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް