ބުދަ 05 އޯގަސްޓު 2020
08 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 15
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ހާލުބެލުން ޕޯޓަލް

ރަށްރަށަށްދާ މީހުންނަށް "ހާލުބެލުން ޕޯޓަލް" އިން ހުއްދަ ދޭނީ ކައުންސިލްތަކުން

  • ރަށްރަށަށް ދާން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުން ސިސްޓަމް ތެރެއިން ރިކުއެސްޓްދާނީ ސީދާ ކައުންސިލަށް
  • ލީގަލް ޑޮކިޔުމަންޓް ދޫކުރުމަށް 24 ގަޑިއިރާއި 48 ގަޑިއިރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެ
  • އެމީހަކީ އެއްވެސް ކޮންޓެކްޓެއްތޯ އާއި މޮނިޓަރިން ގައި ހުރިތަނެއްގައި ހުރި މީހެއްތޯ ބަލާނެ

ކ. މާލެ | 5 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 07:39 | 7,214

އައު އާންމު ހާލަތުގެ ދަށުން ހުއްދައެއް ނެތި ރަށްރަށުން މާލެއަށް އާދެވޭ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މާލޭގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ރަށްރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް "ހާލުބެލުން ޕޯޓަލް" އިން ހުއްދަ ދޫކުރާނީ އެ މީހަކު ދާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ހާލުބެލުން ޕޯޓަލްގައި ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އައިއިރު 793 މީހަކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މީހުންނަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު 145 މީހަކު އެ ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދިފައިވާއިރު 75 މީހަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޕޯޓަލް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައެވެ. އެގޮތުން މާލޭގައި ތިބި މީހުން ރަށަށް ދާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުން ސިސްޓަމް ތެރެއިން ރިކުއެސްޓް ދާނީ ސީދާ ކައުންސިލަށް ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވީމާ ކައުންސިލުން އޭތި ޗެކް ކުރުމަށްފަހު އެރިކުއެސްޓް އެޕްރޫވްކުރާނީ. އެޕްރޫވްކުރުމުގައި އެމީހާ ރަށަށްގޮސް ކަރަންޓީނުވެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އޭނާ ކަރަންޓިނުވާން އެދޭތަން ހުރިތޯ ބެލުމާއި މީގެއިތުރުން އެމީހަކީ އެއްވެސް ކޮންޓެކްޓެއްތޯ، މޮނިޓަރިން ގައި ހުރިތަނެއްގައި ހުރި މީހެއްތޯ މިކަންކަންވެސް ޗެކްކުރެވޭނެ. ކައުންސިލުން އެޕްރޫވްކުރުމުން އެފަރާތަކަށް އެޕްރޫވްވިކަމުގެ މެސެޖްވެސް ދާނެ. ދެން އެއާއެކު މިކޮޅުން އެމީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ލީގަލް ޑޮކިޔުމަންޓް ތައްތާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާނެ.

~ ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އެތައް ބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ލީގަލް ޑޮކިޔުމަންޓް ހޯދުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ލީގަލް ޑޮކިޔުމަންޓް ހޯދުމަށް އެދޭއިރަށް އެ ޑޮކިޔުމަންޓް ދޫކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. ލީގަލް ޑޮކިޔުމަންޓް ދޫކުރުމަށް 24 ގަޑިއިރާއި 48 ގަޑިއިރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެކަމަށާއި ދަތުރަށް ޓިކެޓްނަގާ ދަތުރުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާއިރު އެމުއްދަތަށް ބެލުމަށް ޑރ. ނަޒްލާ އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުން އަރާފޭބުން މަނާކޮށް، މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމަށްފަހު މިހާރު ވަނީ މިކަންކަމަށް ލުއިތަކެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ރަށްރަށުން މާލެ އަންނަ ފަރާތްތަކުން މިހާރު އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނަގަންނުޖެހޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ނަމަވެސް މާލެއިން ރަށްރަށަށްދާ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ނެގުމާއި 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.