އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ

ބިދޭސީންގެ މައްސަލާގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ކުރީގެ ވެރިންގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގުމަށް ކުރީގެ ޕީޖީ ގޮވާލައްވައިފި

  • ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 150،000 ބިދޭސީން، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް 63،000، ޖުމުލަ: 213،000 ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި
  • މިދިއަ އޭޕްރީލް މަހު ރާއްޖޭގެ 18 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ އަކީ 269،562 މީހުން
  • ކުދި ކުށްތަކުން ފެށިގެން މުޖުތަމަޢު ޖެހިލުންވާފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގައި ބިދޭސީން ޙަރަކާތްތެރިވޭ

ކ. މާލެ | 5 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 13:40 | 11,032

ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މުއިއްޒު (ވ): އިމިގްރޭޝަންގެ ކުރީގެ އިސްވެރިން ބިދޭސީންގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭއިރު، އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގުމަށް - ވީނިއުސް

ބިދޭސީންގެ ކަންތަކުގައި އެންމެބޮޑަށް އިހުމާލުވީ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކަމަށާއި، އިމިގްރޭޝަންގެ ކުރީގެ ވެރިންގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގުމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މުއިއްޒު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެންމެ އުފައްދާފައިވާ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމު ފުރުއްވި، ތަޖުރިބާކާރު ގާނޫނީ ވަކީލު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަަނީ، ބިދޭސީންގެ ކަންތަކުގައި އެންމެބޮޑަށް އިހުމާލުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ހިނގާކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، އިމިގްރޭޝަންގެ ކުރީގެ ވެރިންގެ ތަހުގީގު ހިންގަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒު މިގޮތަށް ޓްވީޓް ކުރެއްވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި، އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ބ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ، ބޮޑުފިނޮޅުގައި 200 ވަރަކަށް ބިދޭސީން ވެގެން، ދިވެހިންތަކެއް ރަހީންކުރި މައްސަލައާއި، އެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި، ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ފެންނަމުން މިދަނީ ތަންފީޒީ މުއައްސަސާތަކުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުން ގާނޫނުގެ ބާރު ނުހިނގާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރު ބޭނުންވާ މީހުންގެ ތަހުގީގު ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސަރުކާރު ބޭނުން ނުވާ މީހަކަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް އާންމުން ގަބޫލެއް ނުކުރާ ކަމަށް ވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އަދަދެއް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ލަފާކުރުންތަކަށް ބަލާއިރު މި އަދަދު ލައްކައަކާ ގާތްކުރާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރަސްމީ ލިޔެކިޔުމެއްނެތް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އުޅެމުންދާއިރު، އެކަން އެގޮތަށް މެދުވެރިވާ އެއް ސަބަބަކީ، ރާއްޖޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެ، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރުމުން ލިބޭ ޢާމްދަނީ އިތުރުވުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި، އިމިގްރޭޝަނަށް، ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅިގެން ބުނެދެވިފައިނުވާކަން ހާމަވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އިމިގްރޭޝަނުން މިދިއަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރުގެ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމެޓީއަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދަކީ 179،122 ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް 2019 އޯގަސްޓް 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރކް ވިޒާގައި، ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގާތްގަނޑަކަށް 150،000 ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެވްރެޖްކޮށް، 115 ބިދޭސީން މުޅިން އަލަށް ރާއްޖެ އަންނަކަމަށްވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އަންދާޒާ ކުރެވޭގޮތުގައި ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންނެތި ރާއްޖޭގައި އެޅެމުންދަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 63،000 ބިދޭސީން ކަމަށްވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކަށްބަލާއިރު، ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 150،000 ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި އުޅޭއިރު، ރަސްމީ ލިޔެކިޔުމެއްނެތި 63،000 ބިދޭސީން އުޅޭކަމަށް ލަފާކުރާއިރު، ރާއްޖޭގައި 213،000 އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އާބާދީގެ ތެރެއިން މިދިއަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވަން އުޅުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 269،562 މީހުންނަށެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 18 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީއެވެ. އަދި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއެކުގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ 213،000 ބިދޭސީންނަކީ މަސައްކަތްތެރިންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެސް ގިނަވާނީ ޒުވާން ފިރިހެނުންނެވެ.

ބިދޭސީންގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުވިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ، އިމިގްރޭޝަންގެ ކުރީގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މިއަދުވެސް އިމިގްރޭޝަންގެ ވަޒީފާގައި ތިބިކަމަށާއި، އިމިގްރޭޝަންގެ ތެރެއިން މި "ޖަރީމާ" ހިންގި މީހުންގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާއިރު، ކުދިކުދި ކުށްތަކުން ފެށިގެން ސީރިއަސް އަދި ރޭވިގެން ހިންގާ ކުށްތަކުގައި ޝާމިލުވެއެވެ. އެގޮތުން، މާރާމާރީ އާއި ވައްކަމާއި، ފޭރުމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި، ސައިބަރ ކްރައިމް އާއި މިނޫން ވެސް މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ކުށްތައް ކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢު ޖެހިލުންވާފަދަ ދަރަޖައަކަށް ގޮސްފައިވާކަން ވެސް ދިރާސާ ރިޕޯޓްތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.