ވިލިމާލެ ބަހުގެ ޚިދުމަތުން ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އަގު ނަގަނީ
1 ދުވަަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިޔާ މަރުވި މައްސަލައިގައި ޑިންގީ ދުއްވި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ނަގަން ފަށައިފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ބޯހުރާ އުނިކޮށް އަނެއްކާވެސް ރަށްތައް ބީލަމަށް
1 ދުވަަސް ކުރިން
ޑިޖިޓަލް ކާޑަށް ބަދަލު ކުރުމުން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު
1 ދުވަަސް ކުރިން
ތޮއްޑޫ އިން ގޯތި ދޫކުރުން އެރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ހޯޕް ކޮންފަރެންސް ފެބްރުއަރީ 2 ވަނަ ދުވަހު
2 ދުވަަސް ކުރިން
ކިޔަވާ ލޯނު އަދި އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގެ ރޭޓް ފަސް އިންސައްތަ އަށް ބީއެމްއެލް އިން ދަށްކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މާރޗު މަހު ބާއްވަނީ
2 ދުވަަސް ކުރިން
އެމްއެސްއެސްގެ އެމްވީ ގެލީނާއަށް މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
10 ކުދިންނާއި އެކު އެމްޕީއެލްގެ ފުރަތަމަ އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ރާއްޖޭގައި ވައި ނުސާފުވެ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ވ. ފެލިދޫއާއި ވ. ކެޔޮދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަނީ
2 ދުވަަސް ކުރިން
އޮންލައިންކޮށް އީފާސް ވެރިފައިކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަށް ރޭގަނޑު ކުރަމުންދާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަނީ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ކޮރަޕްޝަނަށް އޮތް ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އޭސީސީއާ އިމިގްރޭޝަނާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޝަރީފު، ސިޓީ ކައުންސިލަށް: ޕްރެސްތަކަށް އަރައި ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަނުދައްކާ އަވަހަށް ބިލުދައްކާ، އެހެން ނޫނީ އަދިވެސް ކަރަންޓު ކަނޑާނަން
2 ދުވަަސް ކުރިން
ނަޒާހަތްތެރިކަން ފެށެނީ އިހުތިރާމުން: ހަނަފީ
2 ދުވަަސް ކުރިން