ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 14:13
ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝީޑާ އަދި ސައޫދީ ކްރައުން ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން
ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝީޑާ އަދި ސައޫދީ ކްރައުން ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން
ސައުދީގެޒެޓް
ކިޝީޑާ މެދުއިރުމައްޗަށް
ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު މެދުއިރުމަތީގެ ތިން ގައުމަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި
 
ކިޝީޑާގެ ސައޫދީ ދަތުރުފުޅަކީ ޖަޕާނުގެ ލީޑަރަކު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމަކަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.

ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝީޑާ މެދުއިރުމަތީގެ ތިން ގައުމަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިއީ ޖަޕާނުގެ ލީޑަރަކު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމަކަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ޖިއްދާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ސައޫދީ ކްރައުން ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވަނީ ކިޝީޑާގެ ޝަރަފްގައި ޚާއްސަ ރިސެޕްޝަނެއް ބާއްވަވާ އޭނާއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެބޭފުޅުން މަޝަވަރާކުރެއްވި މުހިންމު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބައިލެޓަރަލް ގުޅުންތަކުގެ އިތުރުން އިކޮނޮމިކް، ޓްރޭޑް، އިންވެސްޓްމަންޓް، އަދި ސަގާފީ ދާއިރާއިން ދެގައުމު ދެމެދު ގުޅުންތައް ބަދަހި ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ ކުރިން ކިޝީޑާ ވަނީ ސައޫދީގެ އިސް އެހެން ބައެއް އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާތައް ބާއްވަވާފައެވެ. މިގޮތުން އެނަރޖީ މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓްއާ ކިޝީޑާވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.  

މި ދަތުރުފުޅުގައި ސައޫއަރަބިއްޔާ އާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމާބެހޭ 26 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޚާލިދު އަލް ފާލިހް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ޖަޕާނަށް ބޭނުންވާ ތެލުގެ 40 އިންސައްތަ ފޯރުކޮށްދެނީ ސައޫދީން ކަމަށް ވާއިރު ޖަޕާނަށް ބޭނުންވާ ކްލީން އެނަރޖީ ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައިވެސް އެހީތެރި ވާނެ ކަމަށް ސައޫދީން ބުނެފައި ވެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ކްލީން އެނަރޖީ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ޖަޕާނުން ސައޫދީއަށް އެހީވާނެ ކަމަށް ކިޝީޑާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.  

ޖަޕާން އަކީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޓްރޭޑިންގ ޕާޓްނަރެވެ.

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ކިޝީޑާ ހޯމަ ދުވަހު ޔޫއޭއީ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއަހަރަކީ ޖަޕާންއާއި ޔޫއޭއީގެ ގުޅުމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ގޯލްޑަން ޖުބިލީ އަހަރެވެ. މިދަތުރުފުޅަށްފަހު ކިޝީޑާ ޤަތަރަށްވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް