ކުޅިވަރު
ފާގަސަން ޔުނައިޓެޑްގައި ހޯދި ކާމިޔާބުތައް ލިވަރޕޫލަށް ތަކުރާރު ނުކުރެވޭނެ: ކްލޮޕް
5 އަހަރު ކުރިން
އެފްއޭއެމްއާއި ކޮކާކޯލާ އަދި އެމްއެސްއެމް އިން ލެޖެންޑް ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް މި މަހު 24 ގައި ބާއްވަނީ
5 އަހަރު ކުރިން
ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑަމީ ދިއްގަރުގައި ހުޅުވައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ޔުނައިޓެޑްގެ ޑިފެންޑަރ އޭޝްލީ ޔަންގް އިންޓަރ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ
5 އަހަރު ކުރިން
ބާސާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުނުވީ އަދި އަވަސްކަމުން: ޒަވީ
5 އަހަރު ކުރިން
އީގަލްސް ބަލިކޮށް، ޓީސީ ބަދަލު ހިފައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ޖުދާންގެ އަމާޒް ވޯލްޑްކަޕް އަށް!
5 އަހަރު ކުރިން
ދެވަނަ ޑިވިޝަން: ޕީކޭ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާއިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
އިޓާލިއަން ކަޕް: ޑިބާލާގެ ދެ ލަނޑުން ޔުވެންޓަސްއަށް މޮޅެއް
5 އަހަރު ކުރިން
އެފްއޭ ކަޕް: މަޓާގެ ލަނޑުން ވުލްވްސް ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ހަތަރުވަނަ ބުރަށް!
5 އަހަރު ކުރިން
ދެވަނަ ޑިވިޝަން: މަހިބަދޫ އަދި ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ
5 އަހަރު ކުރިން
ބެނެފިކާއަށް ކުޅެމުންއައި ފެނާންޑޭޒް ޓޮޓެންހަމްއަށް ބަދަލުވެއްޖެ
5 އަހަރު ކުރިން