ކުޅިވަރު
ރަޝްފޯޑުގެ އަނިޔާ ސީރިއަސް، ދެމަހަށް ކުޅުމާއި ދުރުގައި!
5 އަހަރު ކުރިން
ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށް ޓީސީއިން ދެވަނައަށް އެރުމުގެ އުންމީދު އާކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ނިލަންދޫގައި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ޖަޒީރާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ރިޒޭގެ ހެޓްރިކާއިއެކު އީގަލްސްއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
5 އަހަރު ކުރިން
ގްރީން ބަލިކޮށް މާޒިޔާއަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން
5 އަހަރު ކުރިން
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލިވަރޕޫލުން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގަ 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ޕާރމާ އަތުން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަރސްއަށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް!
5 އަހަރު ކުރިން
ބޮޑީބިލްޑިންގ އަށް ގެނައި ބޭރުގެ ކޯޗު "ފިލައިފި"
5 އަހަރު ކުރިން
ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް އާއި އެއްވަރުވެ ސިޓީއަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް
5 އަހަރު ކުރިން
ދެވަނަ ޑިވިޝަން: ކުޑަހެންވެއިރު އަދި ބީޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ
5 އަހަރު ކުރިން
ކެސެމީރޯ ގެ ދެ ލަނޑުން ރެއާލް އަށް މޮޅެއް!
5 އަހަރު ކުރިން