ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޔޫތު ލީޑަރސް ފޯރަމް ކޮޅުފުށީގައި ފަށައިފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
އަމާޒަކީ އައިޔޫއެމް އަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާއާ އެއްގޮތަށް ދީނީ ޢިލްމުފަތުރައި މި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އެންމެބޮޑު މަރުކަޒަށް ހެދުން: ރައީސް
3 ދުވަަސް ކުރިން
ހަފްތާ ބަންދުގައި ދެކުނުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޒަކާތު ފަންޑުން މި އަހަރު ބޭސް ފަރުވާ އަށް އެކަނި 6 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޗައިނާގެ ޕިންގްޓަން ސިޓީއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ބިލް ޓައިކުރުމުން އުންމީދަކީ މަގުމައްޗަށް ކުނި ދޫކޮށްލުން ނިމުމަކަަށް އައުން - ވެމްކޯ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޅ.ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިއްޖެ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ފާއިތުވި 28 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީއިން ވަނީ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައި: ނައިބު ރައީސް
3 ދުވަަސް ކުރިން
ވަރިވާން ކޯޓަށްދިޔަ އަންހެން މީހާއަށް ގުޅައި މެސެޖްކޮށް ހެދި މެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
150 މީހުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފިނަމަ 8 ގައުމެއްގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރާނެ: އީސީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
އިމާމުންގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތަށް މުސާރަ އާއި ޗުއްޓީއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
މަކުނުދޫގެ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް ހިފެހެއްޓި ބޯޓު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ފ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ދަތުރުފުޅެއް
4 ދުވަަސް ކުރިން
ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސްޓެލްކޯއާ އެއްހަމައަށް އާދެވޭނެ ބަޔަކު ނެތް: ޝަރީފް
4 ދުވަަސް ކުރިން
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ: މިއުވާން
4 ދުވަަސް ކުރިން
މެއި 6ގެ ހަމަލާއާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަ ދައްކާނަމަ މައްސަލަ ބަލާނަން: ސަރުކާރު
4 ދުވަަސް ކުރިން
"ޓްރެއިން ދަ ޓްރެއިނަރސް" ގެ ބައިވެރިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް
4 ދުވަަސް ކުރިން
އެމްއާރްއެމްގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގުމަށް އެޕާޓީން އެދިއްޖެ
4 ދުވަަސް ކުރިން