12 މެންބަރުން އެމްޑީޕީން ވަކިވިކަން އިޢުލާނުކޮށްފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް ވަގަށް ގޮވައި އަޑުގަދަ ކުރެއްވި ބައެއް މެންބަރުންގެ ނަން އިއްވާ މަޖިލީހުން ނެރެފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދޭ ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ތައުލީމާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޔުނާން ޕްރޮވިންސާއެކު ދެ އެއްބަސްވުމެއް
7 ދުވަަސް ކުރިން
"ޖަޒީރާ 103" އަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އަލުން މަސް ކިރަން ފަށައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަންނާނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އަތޮޅުތެރެ ތަރައްގީކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ނުގެންގުޅޭ: އިއާދު
1 ހަފްތާ ކުރިން
މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
76 ވަނަ ވަރލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ ފަށައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އިތުރު މީހުން ހޯދަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބިދޭސީންނަށް އުޅަނދުތަކުގެ ކެޕްޓަނުންގެ ގޮތުގައި ނުތިބެވޭނެ، މިއީ ކުޑަކަމެއް ނޫން - އަދުނާން
1 ހަފްތާ ކުރިން
"ކަނޑުއުޅަނދުގެ ސަރވޭ ކުރާ އިރު ވަސީލަތްތައް ހަމަކުރުމަށް ފަހު، ފަހުން ބަދަލުކުރާ މައްސަލަ ބޮޑު"
1 ހަފްތާ ކުރިން
އުއްޗުގެ ފަރާތުން ހޯރަފުށީ އިންޓަރނޭޝަލް ޕްރީސްކޫލަށް 1.17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދެއްވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން، ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގެ ޕަރމަނަންޓް ކަލެކްޝަން ރަސްމީގޮތުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން އަހުލާގީ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ސިސްޓަމްގެ ބޭރުން ހައްލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖާއި އަލިފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މެއި 6 ހަމަލާ: ތަހުމީނަށް ކުރާ ދައުވާގައިވެސް، ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާ ނިންމާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
'ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް' ޕާޓީ އުފައްދަން ހުށަހަޅައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ލަމްހާއާއި މާވިންއަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު
1 ހަފްތާ ކުރިން