ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 10:17
ގްރެވިޓޭޝަނަލް ފޯސް ތަފާތުވުމާއި، ދިމާ ވެދާނެ އެހެން ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި ވަގުތު ހިނގާ ގޮތާ އަޅާބަލާއިރު، ހަނދުގައި ވަގުތު ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބަދަލުވުން
ހަނދުގެ ގަޑި
ހަނދަށް ކިހާ އިރެއް؟ އެކަމުގެ ކޮންޓްރޯލްވެސް އެމެރިކާއަށް؟
 
ވައިޓްހައުސްއިން، ނާސާއަށް ދިން އިރުޝާދެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ހުރިހާ ޤައުމަކަށްވެސް އެ އުސޫލަކުން ހިނގާ ގަޑިއެއް، ދުނިޔޭގެ ސެޓަލައިޓެއްގެ ގޮތުގައިވާ ހަނދަށްވެސް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް
 
ދުނިޔޭގައި ވަގުތު ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހަނދުގައި ހުންނަ މީހަކު ވަގުތު ބަލާ ކަމުގައި ވާ ނަމަ، ދުނިޔަވީ ގަޑިން އެމީހަކަށް، ދުނިޔަވީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް، 58.7 ސިކުންތު ގެއްލޭ ކަމަށްވޭ

ތަރައްޤީއާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޭހުގައި ދުނިޔެ ހޯދަމުން އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާއެކު އެކި ދާއިރާތަކުން ޚުދުމުޚުތާރު ކޮންޓްރޯލެއް ހޯދުމަށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. މި ވާދަވެރިކަން، ދުނިޔޭގެ އިން ފަހަނައަޅާ ގޮސް ޖައްވު ތެރޭގައިވެސް ވަރުގަދަ ކުރަމުން އަންނަތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ. ޖައްވީ ކޮންޓްރޯލް ހޯދުމަށްޓަކައި އެއް ބަޔަކަށް ވުރެ ކުރިން އަނެއް ބަޔަކު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ދާ އިރު، މިހާރުވެސް ޖައްވީ އެކި މައިދާންތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތް އެމެރިކާއިން މިހާރު ވަނީ އަނެއްކާވެސް އިތުރު ކަމަކަށް ގޮތް ކިޔަން ފަށާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ މަރުކަޒީ އިދާރާ ނުވަތަ ވައިޓްހައުސްއިން، އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ (ނާސާ) އަށް ދިން އިރުޝާދެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ހުރިހާ ޤައުމަކަށްވެސް އެ އުސޫލަކުން ހިނގާ ގަޑިއެއް، ދުނިޔޭގެ ސެޓަލައިޓެއްގެ ގޮތުގައި ވާ ހަނދަށްވެސް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނުވަތަ ހަނދުގެ ގަޑިން ވާ އިރެއް ބަލާނެ އެއް އުސޫލެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެމެރިކާއިން ޢަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ ޖައްވީ ކަންކަން އުސޫލަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ބަސްބުނެ، ގޮތް ނިންމުމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ހަނދާ ގުޅުން ހުރި އެކި ދިރާސާތަކާއި މިޝަންތަކުގައި ޤައުމުތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން އިތުރު ވަމުން އަންނަ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެ އިންޗިއެއްހާ ތަންފުކެއްވެސް ގެއްލި ދިއުމަކީ އެމެރިކާއަށް ޙަޖަމު ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ހަނދުގެ ގަޑިން ވާ އިރަކީ ދުނިޔަވީ އުސޫލުން ގަޑި ބަލާ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ތަފާތު ވާނެ މިންގަނޑެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ. ވައިޓްހައުސްއިން ނާސާއަށް ދިން އިރުޝާދުގައި، އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކާވެސް ގުޅިގެން، ކޯޑިނޭޓަޑް ލޫނަރ ޓައިމް (ސީއެލްޓީ) ނުވަތަ ހަނދުގައި ގަޑި ބަލާނެ އެއް އުސޫލެއް، 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަނޑައަޅާ ނިންމުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

ހަނދުގެ ގަޑިން ވީ ކިހާ އިރެއްކަން ކަނޑައަޅާ އިރު ބަލަން ޖެހޭ އެތައް ކަމެއް ހުންނާނެ ކަން ޔަޤީނެވެ. ހަނދުގައި ހުންނަ ބިމަށް ދަމާ ބާރު ނުވަތަ ގްރެވިޓޭޝަނަލް ފޯސް ތަފާތުވުމާއި، ދިމާ ވެދާނެ އެހެން ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި ވަގުތު ހިނގާ ގޮތާ އަޅާބަލާއިރު، ހަނދުގައި ވަގުތު ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބަދަލުވެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި ވަގުތު ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހަނދުގައި ހުންނަ މީހަކު ވަގުތު ބަލާ ކަމުގައި ވާ ނަމަ، ދުނިޔަވީ ގަޑިން އެމީހަކަށް، ދުނިޔަވީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް، 58.7 ސިކުންތު ގެއްލޭ ކަމަށް ވައިޓްހައުސްގެ އިރުޝާދު މެމޯގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ހަނދުގައި ވަގުތު ބަލާނެ އާންމު އުސޫލެއް ނުވަތަ ސްޓޭންޑަރޑް ޓައިމްއެއް ކަނޑައެޅުމުން، ހަނދަށް ދަތުރު ކުރާ ޖައްވީ އުޅަނދުތަކާއި، ސީދާ ވަކި މިޞްރާބަކަށް ދަތުރު ކުރަން ޖެހޭ ސެޓެލައިޓްތައް އޮޕަރޭޓް ކުރަންވެސް ލުއި ފަސޭހަކަން ލިބެނޭ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ.

ނާސާއިން މިހާރުވެސް ދަނީ އަރޓެމިސް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނުން ހަނދަށް ފޮނުވުމުގެ އިތުރު މިޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވަމުންނެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މަރސް ތަރިއަށް ކުރާ ދަތުރު ތަކުގެ މައިގަނޑު ހަބެއްގެ ގޮތުގައި ހަނދުގެ ސަތަހައިގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ޢަމާޒު ހިފާފައެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި އެތައް ޤައުމަކާއި، އެތައް ކުންފުންޏަކުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ހަނދުގެ ސަތަހައިގައި ހިންގާ ޖައްވީ މިޝަންތައް ވަރުގަދަ ކުރަމުންދާ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޗައިނާގެ ނަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ޗައިނާއިން 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފުރަތަމަ އެސްޓްރޮނޯޓުން ހަނދަށް އެރުވުމަށް ޢަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިންޑިއާ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ހަނދުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދާ ކައިރިއަށް ޖައްވީ އުޅަނދެއް ޖެއްސި ފުރަތަމަ ޤައުމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި ގަޑި ބަލަނީ، ކޯޑިނޭޓަޑް ޔުނިވަރސަލް ޓައިމް (ޔޫޓީސީ) އުސޫލަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އެއް ހަމަކޮށްފައި ވާ ގަޑިތަކުން ވާ އިރު ކަނޑައަޅަނީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވާ އެޓޮމިކް ގަޑިތަކުގެ ނެޓްވަރކްއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އެގޮތުން އެޓޮމްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ، ސީދާ ސުން ސިކުންތަށް ގަޑި ހަމަ ކުރެވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ އެލްޓީސީ އަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭނެ ފަދަ އެއްޗަކަށް ހެދުމަށްވެސް ވައިޓްހައުސްއިން ވަނީ ނާސާއަށް ގޮވާލާފައެވެ. 36 ޤައުމަކުން މިހާރުވެސް ވަނީ ޖައްވީ ކޮންޓްރޯޅް ވަރުގަދަ ކުރުމާ ބެހޭ އަރޓެމިސް އެކޯޑްސްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ވާދަވެރިންގެ ގޮތުގައި އޮތް ޗައިނާ އަދި ރަޝިއާއިން، އެ އެއްބަސްވުންތައް ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް