ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 19:35
ސީރިއާގެ ޒުވާނާ ދަނީ އަލުން ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރަމުން
ސީރިއާގެ ޒުވާނާ ދަނީ އަލުން ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރަމުން
މަސްތުގެ ވަބާގައި ޖެހުން
"ކުރީގެ އަނބިމީހާގެ ޚިޔާލުތަކާ ދުރުވާން "ރަހުމަތްތެރިން" މަގު ދެއްކީ މަސްތުގެ ދުނިޔެއަށް"
 
ލިޔުންތެރިޔާގެ އިންޒާރު: މަސްތުވުމާއި އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ވާހަކަ މި ލިޔުމުގައި ހިމަނާފައި ވާނެ!
 
އުމުރުން 26 އަހަރުގެ މުހައްމަދު، މަސްތުގެ ކަސްތޮޅުގައި 4 އަހަރު ގުނި

ލިޔުންތެރިޔާގެ އިންޒާރު: މަސްތުވުމާއި އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ވާހަކަ މި ލިޔުމުގައި ހިމަނާފައި ވާނެ!

މަސްތުގެ ނޭއްގާނީ ވަބާގެ ދުނިޔެއަށް އެކި މީހުން ވަންނަނީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދިއެވެ. ބޯހާސްކަން ފިލުވާލުމަށް ކޮށްލާ ކަމަކުން، ނޫނީ އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ބާކީވެ އެކަހެރި ނުވުމުގެ ނިޔަތުގައި މަސްތުވާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. ބޮޑުވަމުން އަންނަ ވެށީގައި އެކަން އާދައަކަށް ވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެ ނޫން މަންޒަރެއް ނުފެނި، ސީދާ އެކަމުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުވާ ކުދިންގެ އަދަދުވެސް ގިނައެވެ. ކޮންމެ ސަބަބަކާ ހެދި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މަސްތުގެ ދުނިޔެއަށް އަޅާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއެކު އެމީހެއްގެ ހަތަރެސްފައިގައި ކަސްތޮޅު އަޅުވާލައެވެ. އެ ދުނިޔެއިން ވަގުތީ ލައްޒަތަކާއި އަރާމެއް ލިއްބައިދޭ ކަމުގެ އަވައިގައި ޖެހި، އެ ތަނުން ނުކުތުމަށް ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވައެވެ.

ސޫރިޔާއަށް އުފަން، މުހައްމަދަކީވެސް މަސްތުގެ ދުނިޔޭގައި އަމިއްލަ އަތުން ހަފުސްކޮށްލި ދިރިއުޅުން އަލުން އާރާސްތު ކުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ، ހިތްވަރުގަދަ ޒުވާނެކެވެ. އުމުރުން 26 އަހަރު ފުރިފައި ހުރި މުހައްމަދު، މަސްތުގެ ކަސްތޮޅުގައި 4 އަހަރު ގުނިއެވެ. މަސްތުން މިންޖުވެ، އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އާރާސްތުކުރުމަށް، މިއަދު އޭނާ ދަނީ ދިމިޝްގުގެ ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއްގެ އެހީވެސް ހޯދަމުންނެވެ.

މަސްތުގެ ދުނިޔޭގައި މުހައްމަދު ޓަކި ދިނީ އޭނާގެ ޒަވާޖީ ހަޔާތް ވިއްސިވިހާލިވީ ހިސާބުންނެވެ. ހިތްދަތި ގޮތަކަށް އަނބިމީހާ ވަރިކުރަން ޖެހުނު ހިސާބުންނެވެ. އެ ނުތަނަވަސް ކަމުން އަރައިގަތުމުގެ ނިޔަތުގައި، މުހައްމަދު މިސްރާބުޖެހީ މަސްތުގެ ކަސިޔާރު މަގުންނެވެ. ދިވެހިން ކިޔައިއުޅޭ ގޮތަށް ދަންނަވާނަމަ "ފަތްބޯ" މީހަކަށް ވީއެވެ. މެދުއިރުމަތީގައި ވަކި ހިއްޕާފައިވާ އެމްފެޓަމީންގެ ބާވަތެއްކަމަށްވާ ކެޕްޓަގަންގެ އަޅަކަށް ވިއެވެ.

ކައިވެނި ރޫޅާލިފަހުން، އަންހެނުން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލެވުނު. އެހެންވެ، ރައްޓެހިން ގާތުން އެހީއަކަށް އެދެވުނީ، އަންހެނުންގެ ހަނދާންތަކާ ދުރުވާން. އެމީހުން އަހަންނަށް މަގުދެއްކީ މަސްތުގެ ދުނިޔެއަށް. ފަތްބުއިމާ، ކެޕްޓަގަން ގުޅައިގެ ދުނިޔެއަށް. 4 އަހަރު ދުވަސް ހޭދަކުރިން އެ ކަސްތޮޅުގަ. ވަޒީފާ ގެއްލުނު. އާއިލާ ގެއްލުނު. އެކްސިޑެންޓެއްވެ، އަހަރެންގެ ކާރުވެސް މުޅިން ހަލާކުވި. މަށަށް ހުރިހާ އެންމެން ގެއްލުނީ. މީހަކު ފެނުނަސް، އެމީހަކު ދެކެ ރުޅި އާދެވެނީ.
މުހައްމަދު، ސޫރިޔާގެ ޒުވާނެއް

ބަނަވި ދިރިއުޅުމަށް އިތުރު ތޫފާނެއް ވެރިވެގެން ދިޔަ ގޮތް ކިޔައިދެމުން ދިޔައީ، މަސްތުގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވުމަށް މުހައްމަދު ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ އިބްނު ރޫޝް ސައިކޭޓްރިކް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބަގީޗާތެރޭގައި އިނދެގެންނެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ ނާމާން ސިލްސިލާތަކަށް ކެތްކުރަން ދަތިވެ، އަމިއްލައަށް މަރުވާންވެސް މުހައްމަދު މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ އެހީ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރި އަދަދު 10އަކަށްވުރެ ގިނައެވެ. ނަމަވެސް، ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެކި ޒާތްޒާތުގެ ސުވާލުތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމުގެ ބިރު، އޭނާގެ ހިތް ނުތަނަވަސްކުރުވަމުން ދިޔައެވެ.

އޭގެ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން މުހައްމަދަށް ދެވުނު ހޮސްޕިޓަލަކީ، މަސްތުވުމަށް އޭނާ ބޭނުންކުރި ބާވަތްތައް، ވަކި ކޮންޓްރޯލެއްގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުރަމުން ގޮސް، އެ ވަބާއިން މިންޖުވާން ފުރުސަތު ދިން ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބުވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

އަހަރެން އަމިއްލައަށް ހޮސްޕިޓަލަށް އަންނަން މަސައްކަތްކުރިން 10 ވަރަކަށް ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން. އެކަމަކު ފުލުހުން ސުވާލު ކޮށްފާނެތީ ހަމަ ބިރު ގަންނަނީ. އަހަރެން އަމިއްލައަށް ފަރުވާ ހޯދަން ފެށީ. ދިން ބޭސް ސިޓީއެއްވެސް. ގޭގަ ފަރުވާ ހޯދަން އޮތީ. ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ޖެހުނީ. މަހެއްގެ މައްޗަށް އޭރު އަހަރެން ދިޔައީ 400 ގުރާމް ބޭނުންކުރަމުން. އެ އަދަދު 100 ގުރާމަށް ބަދަލުކޮށްލި. ދެން، އަހަންނަށް ކެތްވާވަރު ނުވީ. މި ހޮސްޕިޓަލަށް އައީ އެހާ ހިސާބުން.
މުހައްމަދު، ސޫރިޔާގެ ޒުވާނެއް

ދެން އޭނާއަށް ފުރުސަތު ލިބުނު ހޮސްޕިޓަލަކީ މަސްތުގެ ވަބާގައި ބަނދެވިފައި ތިބި މީހުންނަށް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދޭ އުސޫލުން މުޅި ސޫރިޔާގައިވެސް ހިންގާ 2 ހޮސްޕިޓަލުގެ ތެރެއިން އެއް ހޮސްޕިޓަލެވެ.

ޕޭޝަންޓުންނަކީ ހިމާޔަތާ ރައްކާތެރިކަން ލިބިފަ ތިބޭ ބައެއްކަން އަންގައިދެން، އަހަރެމެންނަށް ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް. އެމީހުންގެ ފަރުވާގެ ވާހަކައަކީ ސިއްރެއްކަން އަންގައިދެން. އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރާނެކަމުގެ 100 ޕަސެންޓް ޔަގީންކަން ދެން. އެކަމަކު ސިއްހީގޮތުން އަހަންޖެހޭ ސުވާލުތައް އަހަން. މި ހުރިހާ ޚިދުމަތެއްވެސް ދެނީ އެއްވެސް އަގެއް ނަގައިގެންނެއް ނޫން.
ގާންދީ ފައްރާހް؛ އިބްނު ރޫޝް ސައިކޭޓްރިކް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ

އެ ޑުރަގަކަށް އިންތިހާއަށް ދެވިހިފާ، މަސްތުގެ ވިޔަފާރީގައި އިންތިހާ ފައިދާ ގެނެސްދޭ ކެޕްޓަގަން އުފައްދައި، ގަލްފުގެ ގައުމުތަކަށް އެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރުން ކަމަށް އަރަބި ގައުމުތަކާއި ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން ތުހުމަތުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ބައްޝާރުލްއަސަދުގެ ސަރުކާރުން އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރެއެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން އައިއިރު، ސޫރިޔާއަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކެޕްޓަގަން އުފައްދައި، އެ ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ގައުމެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެއެވެ. ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތުގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ އައިސިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން، ހަނގުރާމައިގެ މައިދާންތަކުގައި ހޭލައި ތިބުމަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ކެޕްޓަގަން ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަކަމަށް ވެއެވެ.

އަސަދުގެ ސަރުކާރުން ކުޅެނީ ދިފާއަށެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަގު ވިޔަފާރި ހުއްޓުވައި، ދެކުނުގައި ފެތުރިފައި އޮތް އެފަދަ ނެޓްވަރކްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވީ އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ކުރަމުން ދާކަމަށް އަސަދުގެ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނުވާނެ ކަމަށް ވަކާލާތު ކުރެއެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސޫރިޔާގެ އޮފިޝަލުންނާއި ރައީސް އަސަދުގެ އާއިލާ މެންބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހުޅަނގުން ވަނީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައްވެސް އަޅާފައެވެ.

މަސްތުވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް ސޫރިޔާގައި އިންދައި، ހައްދަމުން ނުދާކަމަށާއި، މަސްތުވާން ބޭނުންކުރާ ޑުރަގުތައްވެސް އެ ގައުމުގައި އުފައްދަމުން ނުދާކަމަށް ސޫރިޔާގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ރޮއިޓަރޒްއަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އުމުރުން 18 އަހަރާ 40 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަކީ މަސްތުގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޖަމާއަތްކަމަށާއި، އެމީހުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ޑުރަގަކީ ސޫރިޔާއަށް އެތެރެވާ ޑުރަގު ކަމަށްވެސް އޮފިޝަލު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
25%
25%
0%
ކޮމެންޓް