ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 22:48
އިންޑިޔާގެ އެކްޓަރު، ނަސީރުއްދީން ޝާހު
އިންޑިޔާގެ އެކްޓަރު، ނަސީރުއްދީން ޝާހު
ވަޔަން
ފިލްމްފެއާރ އެވޯޑް
ފިލްމްފެއާރ އެވޯޑްތައް، ފާޚާނާ ދޮރުގެ މުއްގަނޑަށް!!
 
ނަސީރުއްދީން ޝާހަށް ތިންފަހަރު ގައުމީ އެވޯޑް، އަދި ތިން ފަހަރު ފިލްމްފެއާރ އެވޯޑް ލިބިފައިވޭ

އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ނަސީރުއްދީން ޝާހުއަށް ލިބުނު ބައެއް ފިލްމްފެއާރ އެވޯޑްތައް އޭނާގެ ގޭގެ ފާޚާނާގެ ދޮރުގެ މުއްގަޑުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ނަސީރުއްދީން ޝާހަކީ ހިންދީ ސިނަމާގައި އެކްޓްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއްވެފައިވާ "ވެޓަރަން" އެކްޓަރަކަށް ވާއިރު، އޭނާއަށް ވަނީ ނެޝަނަލް އެވޯޑާއި ފިލްމްފެއާރ އެވޯޑް ހިމެނޭހެން އެތައް އެވޯޑެއް ލިބިފައެވެ. އަދި ފަހަކަށް އައިސް އޭނާއަކީ ތަފާތު އެއްޗެތި ބުނެގެންވެސް ނޫސްތަކުގެ ހެޑްލައިންތަކަށް އަރާފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

ފާޚާނާގެ ދޮރުގެ މުއްގަޑުގެ ގޮތުގައި ފިލްމްފެއާރ އެވޯޑްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ލިބޭ ޚަބަރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިޔާގެ ނިއުސް ޕޯޓަލަކުން ސުވާލުކުރުމުން، ހިނިގަނޑެއް ޖަހައިލުމަށްފަހު، އެކަން ޔަގީންކޮށްދިން ކަމަށް ވެއެވެ. އޭނާބުނީ، އެވޯޑްތައް ލިބެންފެށިތާ ކުރީކޮޅު، އެވޯޑެއް ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއްކަމަށް ދެކެމުންއައިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް އެފަދަ އެވޯޑްތަކަކީވެސް ލޮބީކޮށްގެން ލިބޭ އެއްޗެއްކަން އެނގުނުކަމަށާއި، އޭގެފަހުން އެއަށް ދެވުނު ގަދަރާއި އިއްޒަތް ފަނޑުވިކަމަށެވެ. ނަސީރުއްދީން ބުނީ އެއަށްފަހު އޭނާ ފާރމް ހައުސްއެއް އެޅިއިރު ފާޚާނާ ދޮރުގެ މުއްގަނޑުގެގޮތުގައި ބައެއް އެވޯޑްތައް ބޭނުންކުރި ކަމަށެވެ. މިހާރު އޭނާގެ ގޭގެ ފާޚާނާއަށް ވަތް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދެ އެވޯޑް ލިބޭނެކަމަށް އޭނާ މަޖަލަކަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަސީރުއްދީން ޝާހަށް ތިން ފަހަރު ގައުމީ އެވޯޑް، އަދި ތިން ފަހަރު ފިލްމްފެއާރ އެވޯޑް ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން އެވޯޑް ލިބުނު ދެ ފަހަރު، ބަލައި ނުވެސް ދާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާ ބުނިގޮތުގައި ފިލްމެއްގައި ވަކި ރޯލެއް ދައްކައިދިނުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްކޮށް ވަގުތުތައް ދޭ ކޮންމެ މީހަކީވެސް މޮޅު އެކްޓަރެކެވެ. ނަމަވެސް އޭގެތެރެއިން ވަކި ބަޔަކު ހޮވާލާފައި ނަގައި، ބެސްޓް އެކްޓަރ އޮފްދަ އިޔަރ އެވޯޑް ދިނުމަކީ އިންސާފެއް ނޫނެވެ.  

އިންޑިޔާގައި މުސްލިމުންނަށް ނަފްރަތުކުރުން މިހާރު "ފެޝަނަބަލް" ކަމަކަށް ވެފައިވާކަމަށާއި، ތައުލީމީ، ތަންދޮރު ދަންނަ މީހުންވެސް މިކަން ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ މިއީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
33%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް