ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 14:21
ޑިވަލޮޕަރ ހާންސް-ޔޯގް ކްޣައުސް މީޑިއާއާއި ވާހަކަ ދައްކަނީ
ތްރީ-ޑީ ގެ
ބޮޑު އިމާރާތެއް އަޅާލަން އެންމެ 140 ގަޑިއިރު: ސިއްރަކީ ކޮބާ؟
 
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކުގައި އުޅޭތީ ފެންނާނީ އެންމެ މީހެއް
 
ހެއިޑަލްބާގް ސިޓީގައި މި އިމާރާތް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނީ އެންމެ 2 މީހުން

އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ އުސޫލުން ފިކުރު ހިންގާއިރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތޭ ބުނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ޚިޔާލަށް ގެނެވޭނީ އެތައް ބަޔަކު، ގައިން ދާ އޮހަރަމުން، ހައްޓަށް ބުރަކޮށް އުޅެމުންދާ މަންޒަރެވެ. ބޮޑު އިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް އެތައް ދުވަހެއް، ބައެއް ފަހަރު އަހަރުތަކެއް ހޭދަ ކުރާ އިރު، އެތައް ބަޔަކު އެ މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވެއެވެ. ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު މި ކަމަށް ވަނީ ބަދަލު އަންނަން ފަށާފައެވެ. އެފަދަ އެއް މިސާލަކީ، ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ، "ވިލާތުގެ އެންމެ ބޮޑު، ތުރީޑީ ޕްރިންޓް" އިމާރާތެވެ. ހެއިޑަލްބާގް ސިޓީގައި މި އިމާރާތް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނީ އެންމެ 2 މީހުންނެވެ. އެއީވެސް މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބެލުމަށް އުޅޭ 2 މީހެކެވެ.

އެހެން ނޫނީ ވިއްޔާ އެތައް ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން ކުރާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ވައްޓަފާޅި މިއޮތީ މުޅިން ބަދަލުވެފައެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ބޮޑު ރޮބޮޓަކުންނެވެ. އާރުކާޓީގެ މިންގަނޑުތަކަށް، ކޮންކުރީޓު ފަށަލަތައް އަޅަމުން ދަނީ ރޮބޮޓެކެވެ.

ޑިވަލޮޕަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްރޫޢާ ހަވާލުވެގެން އުޅޭ ހާންސް-ޔޯގް ކްޣައުސް ބުނި ގޮތުގައި ޕްރިންޓް ކުރަމުން އެ ދަނީ 55 މީޓަރު ނުވަތަ 180 ފޫޓު ދިގު، 11 މީޓަރު ނުވަތަ 36 ފޫޓު ފުޅާ، 9 މީޓަރު ނުވަތަ 29 ފޫޓު އުސް އިމާރާތެކެވެ. އެންމެ 140 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައެވެ.

މަސައްކަތް މުޅިން ނިމުމުން، ކޮމްޕިއުޓަރ ސާވަރ ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ އިމާރާތް ހުރި ސަރަޙައްދުގައި ހުރެ، ވާހަކަދައްކަމުން ކްޣައުސް ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކުގައި އުޅޭތީ ފެންނާނީ އެންމެ މީހެއް ކަމަށެވެ. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްގައި ހުންނާނީ އެންމެ މީހެއް ކަމަށާ، އެއީ ކަމެއް ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް، އެ ތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ޢުމްރާނީ ބިނާވެށީގެ ސިނާޢީ ކުރިމަގަށް ބަލާއިރު، ތުރީޑީ ޕްރިންޓިންގް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދަޢުރު ބޮޑުވެފައި، މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާ ކަމަށް ކްޣައުސް ޤަބޫލު ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް، ހުރިހާ ކަމެއް ތުރީޑީ ޕްރިންޓަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ތުރީޑީ ޕްރިންޓިންގްގެ މުސްތަޤުބަލު އޮތީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށް. އެކަމަކު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ، ހުރިހާ އެއްޗަކީ ތުރީޑީ ކުރާނެ އެއްޗެއްސެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ޤަބޫލު ކުރަން. އަހަރަމެން މިހާރު ވަޒަން ކުރަމުން މި ދަނީ، މީ ކިހާ ވަރެއްގެ ކުރިމަގެއް އޮތް ކަމެއްތޯ. ކޮން ކަހަލަ ދާއިރާތަކެއްގަ ތޯ މި ބޭނުން ކުރެވޭނީ. މީ ވަރަށް ހާއްސަ ފަރުމާއަކަށް އަޅަމުންދާ އިމާރާތެއް. އާންމުކޮށް މި އަޅާ އިމާރާތްތައް އަޅަން ބޭނުން ކުރާ އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން މި ގޮތަކަށް ނޭޅޭނެ. އެކަހަލަ ތަންތަނަށް ތުރީޑީ ޕްރިންޓިންގެ ބޭނުންވާނެ. އެކަމަކު، ކުރިއަށް އޮތް 20 އަކަށް އަހަރު ތެރޭ، ހުރިހާ އެއްޗެއް ތުރީޑީ ޕުރިންޓެއް ނުކުރާނެކަން ވަރަށް ސާފު.
ހާންސް-ޔޯގް ކްޣައުސް؛ ޑިވަލޮޕަރ

ތުރީޑީ ޕްރިންޓިންގް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން، ނެދަލަންޑްސްގެ އާކިޓެޓުން 2015 ވަނަ އަހަރު ވަނީ، މިފަދަ ރަމްޒީ އިމާރާތެއް ތަރައްޤީ ކޮށްފައެވެ. ޢުމްރާނީ ބިނާވެށީގެ ކުރިމަގަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ރާސްތާއަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ. ޢިމާރާތް އަޅާފައި ވަނީ، ގަސްގަހާގެހިން ނަގާ ތެލަކުންނެވެ. ހަމަ އެ އަހަރު، ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ވަނީ ތުރީޑީ ޕްރިންޓިންގްގެ އެހީގައި އިމާރާތެއް އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
56%
0%
0%
22%
0%
22%
ކޮމެންޓް