raajjemv logo
އިސްތަށިފޭބުން
ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބާ މީހުންނަށް މިއީ ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް
 
މި ތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން އިސްތަށިގަނޑު މަސާޖު ކުރުން
 
އިސްތަށި ފޭބުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ގޭގައި ވެސް ފަރުވާ ހޯދިދާނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
89,383
ކ. މާލެ |
10 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 15:54
އިސްތަށި ފޭބުމަށް ފަރުވާއެއްް
ގޫގުލް

ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމަކީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް އާންމުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަ އެކެވެ.

އިސްތަށިފޭބުން ހުއްޓުވާ އިސްތަށި ފެޅުން ގިނަ ކުރުމަށްޓަކައި ގޭގައި ވެސް ފަރުވާ ހޯދިދާނެ އެވެ.

 ހިކަނދިފަތާއި ކާށިތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން  ގޭގައި ފަސޭހައިން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ ފަރުވާ އެއް ދަންނަވާލާނަމެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

2 ޖޯޑު ކާށި ތެޔޮ

ކުޑަ ބޯތައްޓެއްގެ ނޮޅާފައި ހުރި ހިކަނދިފަތް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ތެއްޔަކަށް ނުވަތަ ތަވާގެ ތެރެއަށް ކާށިތެޔޮ އަޅާ ތެޔޮފޮދު ހޫނު ކޮށްލާށެވެ.

ތެޔޮފޮދުގެ ތެރެއަށް ހިކަނދިފަތްކޮޅު އަޅާ 10 ނުވަތަ 15 މިނެޓް ވަންދެން ކައްކާލާށެވެ.

އެއަށް ފަހު ތެޔޮފޮދު ހޫނުކަން ކެނޑެންދެން ބަހައްޓާލާށެވެ.

ހޫނުކަން ކެނޑުމުން ފަތްތައް ފުރާނާފައި މި ތެޔޮ ބޭނުން ކުރާށެވެ.

ހަފްތާއަކު ދެ ދުވަހު މި ތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން އިސްތަށިގަނޑު މަސާޖު ކުރާށެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
12%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
47%
އުފާ ވެއްޖެ
1%
ދެރަ ވެއްޖެ
5%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
7%
މޮޔަވެއްޖެ
28%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
11 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 10:33
މޯޑު
ތިޔައްތުރެ މާރަނގަޅު ވާނެ ދަނބު ގަހަކުންދަނބު ބިދެފަ ފެންފުޅި އަކައް އަޅާފަ ފުރިޖުގަ ބަހައްޓާފަ ހަފުތާއަކު 3 ދުވަހު އެފެނުން ބޮލުގައުނގުފަ ބޯމަސާޖު ކުރުމައްފަހު 1ގަޑިއިރު ފަހުން ބޯދޮވެލުން