ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 14:55
މާލޭގެ މާރުކޭޓް
މާލޭގެ މާރުކޭޓް
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ބާޒާރުގެ އަގުތައް
ރޯދަ ބާޒާރު: އެންމެ އަގުހެވީ ކަރާ، އެންމެ އަގުބޮޑީ ލުނބޯ
 
ކަރާ ލިބެން ހުރީ 10 ރުފިޔާއާއި 18 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައި
 
ލުނބޯ ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 60 ރުފިޔާއާއި 65 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައި

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ބާޒާރުގައި އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރީ ކަރާ އަދި އެންމެ އަގޮބޮޑުކޮށް ލިބެންހުރީ ލުނބޯ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފިއެވެ.

ރޯދަ މަސް ފެށިގެން އައި އިރު ބާޒާރުގައި ކަރާގެ އަގު ހުރީ ކިލޯއެއް 15 ރުފިޔާއާއި 18 ރުފިޔާއާ ދެމެދުއެވެ. އަދި ލުނބޯ ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 60 ރުފިޔާއާއި 65 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ. ރޯދަ ފެށިގެން ބާޒާރަށް ތަކެތި ނެރުނު އިރުވެސް އަގަށް ބަދަލެއް ނައިސް ލިބެން ހުރީ ލުނބޯއެވެ. ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ލުނބޯ ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 65 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި ކަރާ ލިބެން ހުރީ 10 ރުފިޔާއާއި 18 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ.

ބާޒާރުން ވާހަކަ ދެއްކި ވިޔަފާރިވެރިން ބުނީ ލުނބޯ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ބޭރުން ލުނބޯ ލިބުމުގައިވެސް ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އަގު އެއްވަރެއްގައި ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ބާޒާރަށް ކަރާ ނެރުނު ގިނަކަމުން ކަރާގެ އަގުވެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލުނބޯ 65 ކިލޯ ލިބެން ހުރީ. ދޮން ލުންބޯ ހުރީ 70 ރުފިޔާއަށް. ނޭނގޭ ކީއްވެގެންކަމެއް ނުލިބެނީ. ހަމަ އަގުބޮޑީ. ކަރާ 10 ރުފިޔާއަށް ކިލޯ. ކަރާ މާގިނައިން އައީ. ބޭރު ކަރައާއި ރާއްޖެ ކަރާއާއި އައީމަ ނުވިކިގެން އަގުހޮޔޮވީ.
ވިޔަފާރިވެރިން

ވިޔަފާރިވެރިން ބުނާގޮތުގައި ބާޒާރުގެ އަގުތައް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އަދި ތަކެތި ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ނެތް އިރު، ސަޕްލައިއަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަށް ވެސް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް