ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 12:14
ބާޒާރުމަތި
ބާޒާރުމަތި
ބާޒާރުގެ އަގުތައް
މިރުސް، ކާށި އަދި ހިކަނދިފަތުގެ އަގު ވެސް ބޮޑު
 
މިއީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރީކޮޅަށްވުމާއެކު ފަހުން އެ އަގުތައް ތިރިވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ

މިރުސް، ކާށި އަދި ހިކަނދިފަތުގެ އަގު ވެސް ބޮޑުކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފިއެވެ.

ހިކަނދިފަތް ކޯޅި އެއް ހުރީ 10 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި ބާޒާރުގައި ގިނައިން ހުރި އިންޑިއާ އާއި އަވަށްޓެރި އެހެން ޤައުމުތަކުން އެތެރެކޮށްފައިވާ ހިކަނދިފަތެވެ. ރާއްޖޭގައި ހައްދާފައިވާ ހިކަނދިފަތް ލިބެން ހުރި ވަރަށް މަދު ތަނެއްގައެވެ.

ބާޒާރުމަތީގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު ކާށިގެ އަގުވެސް ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ކާށި ބަސްތާ އެއް ގިނަ ތަންތާގައި ހުރީ 600 އާއި 700 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ. އަދި ކުޑަ ކާށްޓެއް ލިބެނީ 7 ރުފިޔާ އަށެވެ. ކާށި ލިބުމުގައާއި ހިކަނދިފަތް ލިބުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ވިޔަފާރިވެރިން ފާހަގަކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރީކޮޅަށްވުމާއެކު ފަހުން މި އަގުތައް ތިރިވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ. އަދި ކާށި ލިބުން ލަސްވާ ނަމަ ކާށީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ.

ބާޒާރުގައި ކުރުނބާގެ އަގު ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު ކުރުނބާ ފުޅިއެއް ހުރީ 120އަށެވެ. ކުރުނބާ ހުރީ 40 އާއި 50 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ. އަދި ގަބުޅީގެ އަގު ހުރީ 10 އާއި 15 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާއްމުކޮށް ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ވަރަށް މިރުސް އެތެރެކުރަމުން ނުދާކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިރުހުގެ އަގަށް ބަލާއިރު މިރުހުގެ އަގު ހުރީ 100 ގްރާމް 70 ރުފިޔާ އާއި 80 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިރުހުގެ އަގު އަދިވެސް އުފުލުުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް