ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 14:09
ފަވަރަގެ ޚިދުމަތް
ފަވަރަގެ ޚިދުމަތް
އެމްއެމްއޭ
ފަވަަރައިން ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭ ލިމިޓް
"ފަވަަރަ"އިން ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭ ލިމިޓް 200،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފި
 
"ފަވަރަ"އަކީ ރައްކާތެރި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ އިންސްޓެންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމެއް
 
10،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ފަވަރަ ރިކުއެސްޓް ކުރެވޭނެ

މޯލްޑިވްސް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގާއިމުކުރި އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް "ފަވަަރަ"އިން ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭ ލިމިޓު 200،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ މި ބަދަލާއެކު ފަވަރަ މެދުވެރިކޮށް އެއް ބޭންކުން އަނެއް ބޭންކަށް 200،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، 10،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ފަވަރަ ރިކުއެސްޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ފަވަރަ މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ބޮޑުކޮށް ޓްރާންސްފާކުރެވެނީ 50،000 ރުފިޔާއެވެ. އަދި، ރިކުއެސްޓް ފޮނުވޭނެ އެންމެ މަތީ އަދަދަކީ 5،000 ރުފިޔާއެވެ.

ފަވަރައިގައި ބައިވެރިވާ ބޭންކުތަކަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި)، މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އަދި ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އެވެ.

"ފަވަރަ"އަކީ ފަސޭހަ، އަވަސް އަދި ރައްކާތެރި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެމްއެމްއޭއިން ގާއިމުކޮށްފައިވާ އިންސްޓެންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް