ކޮވިޑް-19 ބްރެޒިލްގެ ހާލަތު
ބްރަޒިލްގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1.5 މިލިއަނަށް
 
ބަލިން ރަގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ބައި މިލިއަނަކަށް އަރާފައި
 
ހުކުރު ދުވަހު 1200ށް ވުރެ ގިނަ މިހުން މަރުވި
 
ހުކުރު ދުވަހު އެކަނި ވެސް ބްރަޒިލުން 42،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި
ކ. މާލެ |
ބްރަޒިލްގެ ބައެއް ސިޓީތަކުގައި ދިން ލުއިތަކާއެކު އާންމުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅެނީ
ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19 އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ބްރަޒިލްގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1.5 މިލިއަނަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ހުކުރު ދުވަހު އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އެ ދުވަހު އެކަނި ވެސް އެގައުމުގައި 42،223 މީހަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. އަދި މިއާއެކު އެގައުމުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،539،000ށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހު އެކަނި 1290 މީހަކު މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއާއެކު އެގައުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 63،174ށް އަރާފައެވެ. ބްރަޒިލް އަކީ ދުނިޔޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ގައުމެވެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުގައި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 501,472 އެވެ.

ބްރަޒިލްގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން އަންނަ އިރު އެގައުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ރައީސަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. މިކަން މިހެން އޮތް އިރު ރިއޯ ޑި ޖެނޭރޯގައި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ބާތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައެވެ.

ބާތައް ހުޅުވުމާއެކު ބާތަކާއި ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ކައިރީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ފުނި ޖެހިގެން ގޮސް މަގުމަތީގައި ބާރުބޮޑުވެ ޓްރެފިކް ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި އެތަނުގައި އެއްވެގެން ތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ވަރަކަށް އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަމަށް އަލާ ނުލުމާއި، މާސްކް ފަދަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަމަށް މިޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ބާތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ކެފޭތައް ހުޅުވުމާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަންތަނަށް އަންނަމުންދާ އިރު އެ ތަންތަނުން ވަނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ. ނަމަވެސް މި ތަންތަނުން ބުނެފައިވަނީ އާންމުންގެ ފަރާތުން އެކަމަށް އެވެސް އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އާންމުންގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ކެފޭތަކުގެ ބޭރުގައި ހިދުމަތް ދިނުން ވެސް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިގެން ދަނީ ކެފޭތައް ހުޅުވިގެން ދިއުމާއެކު ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ނުރަނގަޅު މަންޒަރުތަކެކެވެ. އެގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެން ތިބެފައި މާސްކު ނަގާ އެއްލާލަމުން ފޮޓޯތައް ނަގާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ފޮޓޯތައް ވަނީ ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. އަދި ނޯރަމަލް ލައިފް ނުވަތަ އާންމު ހާލަތު އައިސްފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ޕޯސްޓްތަކުގެ ކެޕްޝަންގެ ގޮތުގައި ވަނީ ލިޔެފައެވެ.

ރިއޯގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ބާތައް އަލުން ހުޅުވާލުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ އާންމު ހާލަތުގައި ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ މިންވަރަށް ވުރެ 50 އިންސައްތަ މަދުކޮށް ހިދުމަތް ދިނުމަށެވެ. އަދި އެއްމޭޒާއި އަނެއް މޭޒާއި ދެމެދު 2 މީޓަރުގެ ދުރުމިނެއް ބެހެއްޓުމާއި، ރޭގަނޑު 11 ޖެހުމާއެކު ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ނަމަވެސް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުން ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ކިއު ދަމާލާފައިވާތީ ކެފޭތައް ބަންދުކުރާ ގަޑިއަށް ބަންދު ނުކޮށްގެން މުނިސިޕަލް ގާޑުން ޖެހުނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަންތަން ގަދަކަމުން ބަންދުކުރާށެވެ. އަދި ރިއޯގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެންގުންތަކާއި ހިލާފުވާ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ބާތަކާއި ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved