ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 23:17
ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ސަރުގޭ ލެވްރޯވ
ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ސަރުގޭ ލެވްރޯވ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ
މިހާރުން މިހާރަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށާއި، ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ގޮވާލައިފި
 
ރަޝިއާއިން ގޮވާލީ އިރުމަތީ ގުދުސްއަކީ ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ހެދުމަށް

ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޒަޔަނިސްޓުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށާއި، ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް، ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުން ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިހާރުން މިހާރަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށާއި، 1967 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯޑަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމުކޮށް، އިރުމަތީ ގުދުސްއަކީ އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ހެދުމަށެވެ. މި ބަޔާނަކީ އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރަޝިއާއިން ވެފައިވާ ވައުދު ފާހަގަކޮށް، މި ސަރަހައްދުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ސުލްހައެއް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ ޑިޕްލޮމެޓިކް މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ބަޔާނެކެވެ.

ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނުން ދައްކުވައިދެނީ، މެދުއިރުމަތީގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާމެދު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރާއި، މި ހާލަތު ވަގުތުން ވަގުތަށް މުރާޖައާ ކުރަން ޖެހިފައިވާކަމެވެ.

އިރުމަތީ ގުދުސްއަކީ އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 1967 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯޑަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޒަމާންވީ އުންމީދެއް ކަމަށްވާއިރު، މިއީ އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ މައްސަލައެވެ.

އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ ހަމަނުޖެހުން އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ދެމިއޮތުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ގިނަ ހަމަނުޖެހުންތަކަކާއި މަޝްވަރާތަކެއް ހިނގަމުން ދަނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހައްލަކަށް ދިއުމަށެވެ. ސުލްހައިގެ ޕްލޭނަކަށް ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ގޮވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

ރަޝިޔާގެ މި ބަޔާނުގެ ސަބަބުން ޑިޕްލޮމެޓިކް މަސައްކަތްތަކަށް އަސަރުކުރާ ގޮތާއި، އެކަމުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އަލުން މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް މަގުފަހިވޭތޯ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުން ވަރަށް ގާތުން ބަލާނެއެވެ. އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ އަދި ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދުމަކީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު އަދި އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް، ރަޝިއާގެ ބަޔާނުން ދޭހަވަނީ ސަރަހައްދުގެ ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުމަށް މަގު ހޯދުމުގެ އަޒުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
7%
33%
0%
27%
0%
33%
ކޮމެންޓް