ރިޕޯޓް

ކުޅިވަރު
މުޅި އާޖެންޓީނާއާއި ސަޕޯޓަރުންގެ އުއްމީދު މެސީއާއެކު
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ވެންހާލް ނުކުންނާނީ އެމެރިކާގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިންނާވެސް ދެކޮޅަށް
4 މަސް ކުރިން
އަލީފްގެ "ތަސްވީރު" - ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަނީ އުންމީދު!
4 މަސް ކުރިން
މެލޭޝިޔާގައި އަދިވެސް ސަރުކާރެއް އެކުލަވާނުލެވެނީ ކީއްވެ؟
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ވައިޓް ހައުސްއިން ފެށިގެން މުޅި އެމެރިކާގެ އުއްމީދުތައް، ޓީމާއެކު
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރަން ޖެހިދާނެތަ؟
4 މަސް ކުރިން
ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް ކަވާނީގެ ރޯޅި ވީއޭއާރަށް!
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
އޭޝިއާގެ އުއްމީދުތައް ގުޅިފައިވަނީ ޖަޕާނާ
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ސްޕެއިންގެ އަމާޒަކީ އެއްވަނާގައި ދެވަނަ ބުރަށް ދިއުން
4 މަސް ކުރިން
ކުލި ޑޮލަރުން، އިންސާފުވެރި؟
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
މޮރޮކޯ ދެ ވަނަ ބުރުގެ އުއްމީދުގައި، ކެނެޑާ އިން ބޭނުންވަނީ ތާރީޚުން ޖާގަ
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ބެލްޖިއަމް ހުއްޓުވަން ކްރޮއޭޝިއާ އިން ނުކުންނާނީ މޮޅު "ފަންޑިތަ"އަކާ އެކު
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ބެލްޖިއަމްގައި އޮތީ އަރާރުންވުންތަކެއް
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ޕޮލެންޑު ނިކުންނާނީ ގަދަ 16އާ ބީރައްޓެހި ޓީމުގެ "ޓެގު" ނައްޓާލުމަށް
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗަށް ޓިއުނީޝިޔާ ނިކުންނާނީ އައު ހިތްވަރަކާއެކު
4 މަސް ކުރިން
މިއަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުން އިސްލާމް ދީނަށް ދައުވަތު!
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
އެންމެ މުހިންމު ދަނޑިވަޅުގައި އަބަދުވެސް މެސީގެ ޖާދޫ އާޖެންޓީނާއަށް ލިބޭ
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
މިހާތަނަށް ފްރާންސް ޓީމުން ފެނުނީ ކުޅުންތެރިންގެ މޮޅުކަމާއި ކޯޗުގެ ރޭވުންތެރިކަން
4 މަސް ކުރިން
ރަސްމީގޮތުން ގައުމު ތަމްސީލުކުރަން ވަކި އުސޫލުތަކެއް އޮވޭ
4 މަސް ކުރިން
ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސަޕޯޓަރުންގެ ތަފާތު މޫނުތައް
4 މަސް ކުރިން