ރިޕޯޓް

ކުޅިވަރު
63 މެޗު ނިމި ބާކީ އެންމެ މެޗެއް، މިހުރީ ހުރިހާ މެޗެއް ބެލި ސަޕޯޓަރެއް
3 މަސް ކުރިން
ރޮނާލްޑޯއަށް ފާޑު ކިޔުމުން ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ސައިބަރ ބުލީގެ ޝިކާރަ އަކަށް!
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
"އަހަރެންގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް"، ބެންޒެމާ މި ބުނަނީ ފައިނަލްގައި ކުޅެން ބޭނުންނުވާ ވާހަކަ؟
3 މަސް ކުރިން
މުއިއްޒު އާއި ޔާމީނު އެރީ ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދަށް ފައިން، މިސަރުކާރުން އެ އުއްމީދު ވެސް ފުރިހަމަކޮށްދީފި
3 މަސް ކުރިން
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ސިހުރުގެ ބިރުވެރިކަން - ގަބުރުސްތާނާއި އެހެން ތަންތަން ކޮންނަނީ
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ނާކާމިޔާބުގެ ވަގުތުގައި ވެސް މޮރޮކޯ އިން ދެއްކީ ނަމޫނާ، ތިރިވީ ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ އަށް
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
އެތައް ބައެއްގެ ލޯބީގެ މެސެޖާއި ކައިވެނީގެ ހުށަހެޅުން ލިބުނު ކްރޮއޭޝިއާގެ އިވާނާ ނޯލް
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ފްރާންސް ނުކުންނާނީ ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅާ ގާތަށް ޖެހިލަން
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މޮރޮކޯއަށް އިހުތިރާމް، މޮޅުވާން އެދި ކުރަނީ ދުޢާ
3 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާއި އިޒްރޭލުގެ ފިއްތުންތަކަށް ނުސިހުނު ފަލަސްޠީނުގެ ދަނޑުވެރިޔާ
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ވޭހޯސްޓާ ދިމާލަށް މެސީ "މޮޔައެކޭ" ބުނި ސަބަބު ކިޔައިދީފި!
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
އާޖެންޓީނާ ސަޕޯޓަރުންގެ ހުރިހާ ވެސް އުއްމީދަކީ މެސީ ދައްކާ ހިތްވަރު
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ކްރޮއޭޝިއާ އޮތީ އަމާންކަމާއެކު ފައިނަލަށް ބަނދަރުކުރާނެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުވެގެން
3 މަސް ކުރިން
ތުހުމަތެއް ކުރެވުނަސް ގެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯޓު ކުރަން ޤާނޫނުގައި އޮވޭ
4 މަސް ކުރިން
ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދިރުންތައް ނުރައްކާ މިންވަރަށް އިތުރުވަނީ
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ސަންޓޯސް ބުނަނީ ރޮނާލްޑޯ ބެންޗުގައި ބޭންދުނީތީ ދެރަނުވާކަމަށް!
4 މަސް ކުރިން
މޮރޮކޯ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި މަންމައިންގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
މައްސަލަ ހޫނުވެ ޝަކުވާތައް އޮހުނު ރެފްރީ ލަހޯޒަށް ފީފާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
އެތައް ހާސް ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން އާޖެންޓީނާ އަށް ސަޕޯޓުކޮށް މަރުދޭ ސަބަބު މިއޮތީ!
4 މަސް ކުރިން
ތުއްތުކުދިންނަށް ދެވޭ ކޮވިޑް ވެކްސިނަކަށް ހުއްދަ ދީފި
4 މަސް ކުރިން