ރިޕޯޓް

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް ހިފައިގެން އުޅޭތީ ކުރިޔަށްދާ ޝަރީޢަތުން ބަދަލުވާނީ ކޮންކަމެއް؟
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހަފުތާއެއް ވީއިރު ވެސް މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ރޯދަމަހުގެ ފަހުން ބޭއްވުމާގުޅޭ ބިލް ތަސްދީގެއް ނުކުރޭ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
"ޗައިނާއާ ނުލާ، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދޭކަށް ނެތް"
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
އިސްރާއީލުން ޔަތީމު ކުރި ޣައްޒާގެ ގިނަ ކުދިންނާ ޙަވާލުވާނެ ދުރުތާ ތިމާގެ މީހަކުވެސް ނެތް!
2 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުން: ވޯޓު ހޯދަން ހަދާ މަންތަރަކަށް!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
ހިތްގައިމު އެތައް ދިރުމެއް އަހަރެމެންނަށް ދެން ނުފެނިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޗައިނާގައި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިން މަދުވެ، ސިނާއަތުތަކުގެ ކުރިމަގު އޮތީ އަނދިރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަކީ ކިހާ ނުރައްކާ ކަމެއް ކަން އެނގޭތަ؟
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
ކުކުޅު ކޮށިތަކާއި ހާލިތަކުގައި ނިދުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ... މިއަދު ކާންވެސް ލިބެނީ ޖަނަވާރުންގެ ކެއުމެވެ!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންނަށް އޮތީ ކޮން ޖާގައެއް؟
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަފަޙަށް ގެންގޮސް، ކުޑަކުޑަ މާއީ ޒަޚަމްކޮށް ޔަތީމުކޮށްލީ ޔަހޫދީންނަށް ކީއްކޮށްގެން ހެއްޔެވެ؟
2 ހަފްތާ ކުރިން
ނަވަލްނީގެ މަރުގެ ސަބަބުން ޕުޓިންގެ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހި ހިނިފުޅު ވެޑުވެވިއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
އިޒްރޭލުން ހައްޔަރު ކުރި ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނަކަށް ދިން އަނިޔާތައް، އޭނާގެ ދުލުން...
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބީޖޭޕީ ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ މިސްކިތްތައް ތަޅާއިރު މޯދީ ޔޫއޭއީގައި ފައްޅި ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހަމަލާގައި ސަލާމަތްވީ ތުއްތު ހޫރު އެކަނި، މިއަދު ވެސް ގޮވަމުންދަނީ މަންމައަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔުނީފޯމްގައި ސަރުކާރަށް ސަނާކިޔުން ރަނގަޅު، ދެކޮޅަށް ފާޅުކުރާ ހިޔާލާއެކު ސަސްޕެންޑް
2 ހަފްތާ ކުރިން
"11 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ސަލާމަތްވީ މަރުގެ އެތިފަހަރަކުން، 6 މަސް ދުވަހަށް ބެޑް ރެސްޓަށް"
2 ހަފްތާ ކުރިން
އޭރަކު ނުވި ސިއްރެއް، މިހާރު އެކަމަކު ސިއްރެއް!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހަމަލާތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ 6 އަހަރުގެ ހިންދު ޝަހީދުކޮށްލާފައިވަނީ އެހީއަށް ގޮވަމުންދަނިކޮށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
"ކޮތަރު ކޮއްޓެއްގައި" އުޅެން ޖެހިގެން ޝަކުވާކުރާއިރު، ބަޔަކު ކުކުޅު ކޮށީގައި ދިރުއުޅޭކަން އެނގޭތަ؟
2 ހަފްތާ ކުރިން