ރިޕޯޓް

ކުޅިވަރު
އެތައް ބައެއް ލޯބި މޮރޮކޯއާއެކު، ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށްވެސް ހިތްވަރު ހޯދާނީ ދުއާއިން
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ސަންޓޯސްވެސް ރޮނާލްޑޯ ބާކީކުރަނީ؟
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ނެދަލެންޑްސް ނިކުންނާނީ މެސީ ހުއްޓުވާނެ ހުރިހާ އުކުޅަކާއެކު
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
އާޖެންޓީނާ ކޮނޑު އަޅައިގެން މެސީ އަށް ދެވިދާނެތަ؟
4 މަސް ކުރިން
ނަފްސާނީ ބަލި ތަހައްމަލު ކުރާތާ 25 އަހަރު، މިއީ ހިތަށާއި ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއަކާއި ތަކުލީފެއް
4 މަސް ކުރިން
ޕޯޗުގަލްއަށް ރޮނާލްޑޯގެ ބޭނުން ކެނޑުނީ؟
4 މަސް ކުރިން
ވެލާ ހިމާޔަތްކޮށްފައި: ނަމަވެސް ވެލާ މަހުގެ ބޭނުމުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާއިރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ޒީރޯއަކުން ހީރޯއަކަށް!
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
މޮރޮކޯ ކުޅުންތެރިންނަށް އެންމެންގެ ލޯބި، މުހިންމު ވަގުތުގައި ހިތްވަރު ހޯދީ ފާތިޙާ ސޫރަތުން!
4 މަސް ކުރިން
ފަނޑިޔާރު މަހާޒުއަށް މިވީ ކިހިނެއް؟
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
މިއީ ނަތީޖާ ނުނެރެވިއްޖެނަމަ ކަތިވަޅި ގެއްލި، މަރިޔަނބު ގެއްލި، ކޮށި ދަނޑު ވެސް ގެއްލިދާނެ މެޗެއް
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ސްޕެއިން މެޗު މޮރޮކޯ އަށް ޚާއްސަ، އެންމެ ޚާއްސަ ވަނީ އަޝްރަފް ހަކީމީ އަށް
4 މަސް ކުރިން
ދަރުމައަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ދުވަސް
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ކޮރެއާގެ އުއްމީދުތައް ހުރީ ތާރީޚު ބަދަލުކުރުމަށް، ބްރެޒިލް މެޗަކީ ކުރިމަތިވާނެ ގޮންޖެހުމެއް
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ޖަޕާނުގެ ހިތްވަރާއި ފެންވަރު، ވޯލްޑް ކަޕްގައި އޭޝިއާގެ އުއްމީދު އޮތީ އެމީހުންނާއެކު
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ތަދުވެފައިވާ ހިތަކާއެކު ބްރެޒިލް ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް، ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ ނޭމާ
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ޖަޕާނާމެދު ކްރޮއޭޝިއާ އިން ދެކެމުންއައި ގޮތް ބަދަލުވެއްޖެ، ޖަޕާނަކީ ގޮތް ދޫނުކުރާ ޓީމެއް
4 މަސް ކުރިން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ދައްކާ އިނާޔަތް ހޯދުމުގައި
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ސައުތުގޭޓު ބޭނުންވަނީ ނަތީޖާ ނެރެ އިނގިރޭސި ނޫސްވެރިންގެ އަނގަމަތީގައި ޓޭޕު އަޅަން
4 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ޕޮލެންޑް ނުކުންނާނީ ތާރީޚުގައި މުޅިން އައު ޞަފްހާއެއް ލިޔުމަށް
4 މަސް ކުރިން