ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 22:53
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އުފާވެރި މާލެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އުފާވެރި މާލެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރުން
ޔާމީނަށް ހުކުމްކުރި ދުވަހު މުއިއްޒު ހިތުގެ އަޑިން ކިޔާލަ ކިޔާލާ އޮތީ ޔާމީނު ޖަލުގައި ލައްވާންދޭވެ - އިމްރާން
 
މުއިއްޒުއަށް ވަޒީފާ ދިނީ މަންމަގެ ލަނގޮޑިއަށް ކެތްނުވާފަދައިން އޭނާގެ ލަގޮނޑިއަށް ކެތްނުވެގެން
 
މުއިއްޒުގެ ސިޔާސީ ވަރަ ފެޅީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ހާލީގައި ކައިބޮއިގެން

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހުކުމްކުރި ދުވަހު މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހިތުގެ އަޑިން ކިޔާލަ ކިޔާލާ އޮތީ ޔާމީނު ޖަލުގައި ލައްވާންދޭވެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުފާވެރި މާލެ ޖަލްސާފައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރ، އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މުއިއްޒުގެ ސިޔާސީ ވަރަ ފެޅީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ހާލީގައި ކައިބޮއިގެން ކަމަށެވެ. އެދުވަސްވަރުގެ ގޮތުން ކުރަން ޖެހުނު ކަންކަން ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު މުއިއްޒު ހުންނެވި ކޮންމެކަމަކާވެސް ދެކޮޅަށް ކަމަށާއި، އެކަމަށް އަދާލަތުޕާޓީގެ މެންބަރުން ހެކިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން މަގާމުތައް ބަހަން ޖެހުނު ވަގުތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަންމަ ކައިރީގައި އައިސް ރޯހެން މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުގައި ވަޒީފާއަށް އައިސް މުއިއްޒު ރުއިކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މުއިއްޒުއަށް ވަޒީފާ ދިނީ މަންމަގެ ލަނގޮޑިއަށް ކެތްނުވާފަދައިން އޭނާގެ ލަގޮނޑިއަށް ކެތްނުވެގެން ކަމަށެވެ. މަގާމު ދީފަ ދުވަސްކޮޅެއް ނުވެ ޔާމީންގެ ވެރިކަން އައި ހިސާބުން، ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުކަން ދިނީ އެމްޑީއޭއަށް ކަމަށާއި، ސިޔާމު ކައިރިއަށް ގޮސް ދޮރުކައިރީގައި ގޮނޑިއަޅައިގެން އިނދެ އާދޭސްކުރީ މަގާމުދޭތޯ ކަމަށާއި، އެކަން ސިޔާމަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ސިޔާމުގެ ލަނގޮޑިއަށް ކެތްނުވެގެން މަގާމު ދިން ކަމަށާއި، އަދާލަތު ދޫކޮށްލާފައި ދިޔަ އިރުގައި ދޮންކަޅުވެސް އަންގާ ނުލާ ކަމަށެވެ. ސިޔާމް ވަރަށް ހެޔޮކޮށް ކަންކޮށްދެއްވި ކަމަށާއި، ކަން އެހެން އޮއްވާ ޔާމީންގެ ޕާޓީން ބޮޑު މަގާމެއް މުއިއްޒު ބޭނުންވި ކަމަށެވެ. ސިޔާމް ހޭލި އިރު ދެން ފެނުނީ މުއިއްޒު ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރި ވާހަކަ ކަމަށާއި، މިފަދަ ގޮތަކަށް ގޮސް ދައުރު ނިންމާލިކަމަށެވެ.

ދައުރު ނިމެއްޖެ ޔާމީން ޖަލަށްވަދެއްޖެ. މުއިއްޒު ހުރީ ވެރިކަމަށް ފައްކާވެފައި. ހިތުގެ އަޑިން ކިޔާލަ ކިޔާލާ އޮތީ ޔާމީނުގެ ޖަލުގައި ލައްވާންދޭވެ. ކޯޓަށް ވަޑައިގެން އެތާ އިން އިރުވެސް މީނަގެ ހިތުގައި އޮތީ ގާޒީ ހުކުމް ކުރައްވާންދޭ، މީނަ (ޔާމީން) ޖަލުގައި އޮވޭތޯ. ޔާމީނަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް ގާޒީ ހުކުމްކޮށްފި. މުއިއްޒު އުފަލަކުން ހެވެއްނެތް. ޓިކެޓުގެ ކަންތައް ދިޔަ ގޮތުން، އަޅުގަނޑެއް ނޫން އެހެން ބުނަނީ، އެބޭފުޅުން ވިދާވީ ޓިކެޓް ނެގީ ވަގަށޭ. ތިބޭފުޅުން ބައްލަވާ ވަގަށް ޓިކެޓް ނެގި މީހަކު ރައީސަކަށް ހޮވޭނެތޯ؟ ކެމްޕޭނަށް ދާއިރުވެސް މޫނުމަތިން ހިނިތުންވާ އެއްވެސް ލީޑަރަކު ބައިވެރިނުވޭ. އެންމެންތިބީ ދެކޮޅަށް.
ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ ޔާމީން އޮންނާނީ ޖަލުގައި ކަމަށެވެ.

އުފާވެރި މާލެ ޖަލްސާފައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރ، އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް އެއްބުރުން ހޮވަން ބޭނުންވަނީ ގައުމު ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާތީ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ގައުމުގައި އޮތް މަސްލަހަތާއި ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަކަން ދެމިއޮތުމަށް ބޭނުންވާތީ ރައީސް ޞާލިހް އެއްބުރުން ހޮވަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މާޒީވެދިޔަ އަނިޔާވެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމުގެ ކަޅު އަނދިރި ދުވަސްތައް އަނބުރާ މި ރާއްޖެއަށް އަންނަން ހިތް ނޭދޭތީ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޖަލުތަކުގައި އަނިޔާކޮށް މީހުން މެރި ދުވަސްތައް މާޒީގެ ސަފްހާތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ގެއްލި ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަސް ނުވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެދުވަސްތައް އިއާދަވާކަށް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. ރައީސް މައުމޫނާއި، ރައީސް ނަޝީދާއި، ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ހުރހާ ބޭފުޅުން ތިބީ ޖަލުގައި ކަމަށެވެ. ޖަލުގައި އެންމެންތިއްބާ ދެވަނަ ސަފު ގޮވައިގެން ރައީސް ޞާލިހު ނުކުމެވަޑައިގަތީ ޖަރީރާއްޖެއެއް ހޯދަން ކަމަށާއި، އެންމެންގެ މަސައްކަތުން ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ލިބިއްޖެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއަދު މިތިބީ ވަރަށް ޝާމިލް މެނިފެސްޓޯއަކާއެކީގައި ކަމަށެވެ. މިއަދު ރައީސް ޞާލިހް ޒުވާނުންނަށްޓަކައި ގައުމު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ މަސައްކަތަށްޓަކައި އެއްބުރުން ރައީސް ޞާލިހް ހޮއްވަވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
15%
5%
75%
0%
5%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ރައީސް މުއިއްޒަކީ އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ވެސް ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން: ރައީސް ސާލިހު
ރައީސް މަގޫދޫއަށް ވަޑައިނުގަތީ ރައްޔިތުންނާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިލުންވެވަޑައި ގަންނަވާތީ؟
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ރައީސް ނުދެއްވާ - ކައުންސިލް
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓްގެ މަޝްރޫޢު ހުއްޓާނުލައި، އެ މަޝްރޫޢު ނިންމައިދޭނަން: ރައީސް
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތައް ހިންގާއިރު އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްތަކަށް، އެއްފަސް ކުރެވޭނީ އޭރުން: ރައީސް
ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބިންތައް ވިއްކާލާ ފައިސާ ހޯދުމަށް: ޝަހީމް
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު