ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 09:40
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު
އެމްޓީސީސީ
އެމްޓީސީސީ
މިއަހަރު އަމާޒުކުރަނީ 3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއަކަށް: އާޒިމް
 
އެމްޓީސީސީން 2022 ވަނަ އަހަރު ނިންމާލީ ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި
 
އަމާޒަކީ މިއަހަރު 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ހޯދުން

މިއަހަރު ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ 3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުކުރުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި އެކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު މީޑިއާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ 2 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެރުވުނީ 40 އަހަރުގެތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިއަހަރުގެ އާމްދަނީ 3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއް ބިލިއަނުން 2.4 ބިލިއަނަށް މި ގެންދިޔައީ 3 އަހަރު ތެރޭގައި. އެހެންވީމަ މަސައްކަތްކުރަނީ މިއަހަރު އެއް ބިލިއަން އިތުރު ކުރަން.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުންފުނީގެ ކާމިޔާބީގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުުރަނީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ މަސައްކަތާއެކު މިއަހަރުވެސް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން 2022 ވަނަ އަހަރު ނިންމާލީ ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.47 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 26 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ރިޕޯޓު ދައްކާ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓިންގ އެންޑް ޑްރެޖިންގެ ދާއިރާއިންނެވެ. އެ ދާއިރާއިން އެކަނިވެސް ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެ ދާއިރާގެ އިތުރުން ޓްރޭޑިންގ އިން 297 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު ޓްރާންސްޕޯޓުން 110 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އިތުރު ވިޔަފާރިތަކުން 24 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އަރާފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ ވެސް ވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، 2021 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 319 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު މިދިޔަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 324 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.5 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ