ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 08:14
ލެކިޔުޓުން ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ އަރބަން ކެއަރ
ލެކިޔުޓުން ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ އަރބަން ކެއަރ
ލެކިއުޓް
އަރބަން ކެއަރ ބާޒާރަށް ނެރުން
އިސްތަށިގަނޑަށް ޚާއްސަ ބްރޭންޑެއް ކަމުގައިވާ "އަރބަން ކެއަރ" ލެކިޔުޓުން މިހާރު ލިބޭނެ
 
މިއީ ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓްކޮށް ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ ބްރޭންޑެއް

އިސްތަށިގަނޑަށް ޚާއްސަ ބްރޭންޑެއްކަމުގައިވާ "އަރބަން ކެއަރ" ލެކިޔުޓުން ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ނެރޭ ލެކިޔުޓުން މިފަހަރު ބާޒާރަށް ނެރުނު އަރބަން ކެއަރ ބްރޭންޑަކީ ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓްކޮށް ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ ބްރޭންޑެއްކަމަށް ލެކިޔުޓުން ބުނެއެވެ. ލެކިޔުޓުން ބުނީ މި ބްރޭންޑް ރާއްޖޭގެ އެކި ކުދިންނަށް ޓެސްޓްކޮށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރުވެސް ރަނގަޅުކަމަށެވެ.

ލެކިޔުޓުން ބުނީ މި ބްރޭންޑް މަގްބޫލުވާ ދެ ސަބަބެއްވާކަމަށެވެ. އެއް ސަބަބަކީ މި ބްރޭންޑްގެ ރޭންޖު ފުޅާވުމުގެ ސަބަބުން އިސްތަށިގަނޑަށް ދިމާވާ އެކި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދިޔުންކަމަށެވެ. މި ބްރޭންޑްގެ ހުންނަނީ އާންމުކޮށް ޝޭމްޕޫ އާއި ކޮންޑިޝަނަރ އެކަނި ނޫންކަމަށާއި ޕްރީވޮޝް، މާސްކް ފަދަ ތަކެތިވެސް މިބްރޭންޑުގެ ހުންނާނެކަމަށް ލެކިޔުޓުން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ސެލޫންތަކަށް ގޮސް ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން ނަގާ ޚިދުމަތްތައް މި ބްރޭންޑް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޓްރީޓްމަންޓްތައް ގޭގައި ތިބެގެން ނެގޭނެކަމަށެވެ.

މި ބްރޭންޑުގެ ހިމެނޭ ތަކެތިން ބުޅި އިސްތަށިގަނޑާއި ވޭވީ ކޮށް ހުންނަ އިސްތަށިގަނޑަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްސަކޮށްވެސް ޓްރީޓްމެންޓް ނެގޭނެކަމަށް ލެކިޔުޓުން ބުނެއެވެ.

އަދި މާކެޓްގައި މިހާރު ލިބެން ހުންނަ ބްރޭންޑްތަކަށް އަގުހެޔޮކޮށް މި ބްރޭންޑް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް ލެކިޔުޓުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް