ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 08:41
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ އަތުލާފާއި
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ އަތުލާފާއި
އިދުހާމް ނަޢީމް
ކާބޯތަކެތި އަގުބޮޑުވާ މައްސަލަ
ރޯދަ މަހު ކާބޯތަކެތި އަގުބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ގުދަންކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް، ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ
 
ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުން ނަގަމުންދާ ފީ މުރާޖާކުރާނެ
 
އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖްތައް ގާއިމުކުރާނެ

ރޯދަ މަހު ކާބޯތަކެތި އަގުބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ގުދަންކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުންތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަސާސީ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް ޚާއްސަ ސިޔާސަތުތައް ތައާރަފުކުރުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު މި ސިޔާސަތުތައް ތައާރަފުކުރުމަށް ނިންމެވީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްއިން ހުށަހެޅި ކަރުދާހަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަސާސީ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ކުޑަ ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކުގައިވާ ޓައިމްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުން ތެލުގެ ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު ކުޑަކޮށް، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއިން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކުރުރާސްތާ އަދި މެދުރާސްތާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމެވުން ހިމެނޭ ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގުދަންކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް ޒަމާނީ ގުދަންތަކާއި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖްތައް ގާއިމުކުރާނެ ސަރަހައްދުތަކެއް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ކަނޑައެޅުއްވުމަށްފަހު، އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް ނިންމެވި ކަމަށެވެ.

ހަމައެއާއެކު އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަ މޮޑެލް، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕްބްލިކް ލިމިޓެޑް (އެސް.ޓީ.އޯ) އިން އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ނިންމެވި ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުން ތެލަށް މިކުރާ ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ރާއްޖޭގައި ގުދަން ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި. އޭރުން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެތި ވެސް އަދި ބޭރުން އެތެރެ ކުރާ ތަކެތި ވެސް ރައްކާ ކުރެވި ސަޕްލައި އިތުރު ކުރެވި އެމަގުން ގެންދެވުނީމަ ކާބޯތަކެއްޗަށް ޝޯޓޭޖް އަންނަލެއް ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތި އަގު މައްޗަށް ނުގޮސް ހިފެހެއްޓޭނެތީވެ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ ކައިރީގައިވާ އެހެނިހެން ބަނދަރުތަކުން މިފަދަ ތަކެއްޗަށް މިފަދަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނަގާ އަގުތައް ދިރާސާކޮށް ދިވެހި ޕޯޓްތަކުން ނަގާ ފީ ބަލައި މުރާޖާ ކުރުން. މިކަންތައްތައް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ ސަޕްލައި އިތުރުވެ ނޫނީ ސަޕްލައި މަދުނުވެ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ އަގު މައްޗަށް ނުދާނެ ގޮތަކަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް. ބައެއް މަޝްވަރާ ތަކުގައި ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ނިންމުންތަކުގައި ނެތަސްވެސް ޚާއްސަކޮށް ރޯދަމަހަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މިކަން ރަނގަޅު މަގުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ވާހަކަ ތަފްސީލީ މަޝްވަރާތަކުގަ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު.
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުން ނަގަމުންދާ ފީ މުރާޖާކޮށް، މިކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ފެންނަގޮތް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް